Biểu mẫu

02/03/2022 10:51

1. Lấy ý kiến cựu người học về CTĐT

https://drive.google.com/drive/folders/1i45Ik8D6ptHyEdO6cbv7R7cMVWayzL0k

2. Lấy ý kiến người học về đánh giá lớp học phần

https://drive.google.com/drive/folders/1jBbKTBDeq3qJvMM-ubbuvPaV8GwViBqs

3. Lấy ý kiến doanh nghiệp-nhà tuyển dụng

https://drive.google.com/drive/folders/15MBOaDOpvg7Od7VkOedX0_PBiUv1kSOs

4. Lấy ý kiến người học sắp tốt nghiệp đánh giá khóa học (đại học)

https://drive.google.com/drive/folders/1GvfITN-p5bTpHJ6C0FrtL8WawF7WTOMd

5. Lấy ý kiến cựu người học về việc làm 

5a. sau 1 tháng tốt nghiệp

https://drive.google.com/drive/folders/1PE74B-o2Oy9Sp3XMDy73-aliVCLlce8V

5b. Lấy ý kiến cựu người học về việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp

https://drive.google.com/drive/folders/1PsUtJQzKCSc9pTZHoj0apfPBn9SUfcJE

6. Lấy ý kiến sinh viên về mức độ đáp ứng của hoạt động đào tạo

https://drive.google.com/drive/folders/1f7WJYQs_FY2L-Fp3NbGwmfP13OZBwF0r

7. Lấy ý kiến giảng viên và cán bộ hỗ trợ về các mặt hoạt động của nhà trường

https://drive.google.com/drive/folders/1HwvoeJAz-4CL0TNG6pCzDh2XfEHMJ_Nj

8. Lấy ý kiến học viên cao học tốt nghiệp đánh giá khóa học


CÁC THÔNG TIN KHÁC