Đào tạo Kiểm định viên

30/12/2019 10:52
 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
      Đà nẵng, ngày 26  tháng 12 năm 2019    
DANH SÁCH CÁN BỘ TRƯỜNG ĐÃ THAM GIA TẬP HUẤN KHÓA HỌC KIỂM ĐỊNH VIÊN
           
STT Tên Chức vụ Đơn vị Tình trạng Số Thẻ/Chứng nhận
1 PGS.TS. Đoàn Quang Vinh Hiệu trưởng Ban Giám hiệu Thẻ kiểm định viên 2015.01.136
2 TS. Phan Minh Đức Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu Thẻ kiểm định viên 2017.01.254
3 GS.TS Lê Kim Hùng Nguyên Hiệu trưởng Khoa Điện Thẻ kiểm định viên 2017.01.276
4 PGS.TS. Lê Cung Nguyên Phó Hiệu trưởng Khoa Cơ khí Giao thông Thẻ kiểm định viên 2015.01.097
5 PGS.TS. Phạm Văn Tuấn Trưởng phòng Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Thẻ kiểm định viên 2017.01.335
6 PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Thẻ kiểm định viên 2017.01.333
7 TS. Đoàn Anh Tuấn Trưởng phòng Phòng Tổ chức Hành chính Thẻ kiểm định viên 2017.01.334
8 PGS.TS Nguyễn Thanh Bình Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin Chứng chỉ 05/2016/KĐCL
9 TS. Nguyễn Văn Đông Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên Chứng chỉ 07/2016/KĐCL
10 PGS.TS Lê Minh Đức Nguyên Trưởng phòng Phòng Tổ chức Hành chính Chứng chỉ 08/2016/KĐCL
11 PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải Trưởng phòng Phòng Đào tạo Chứng chỉ 10/2016/KĐCL
12 PGS.TS Nguyễn Đình Lâm Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế Chứng chỉ 17/2016/KĐCL
13 PGS.TS Đặng Minh Nhật Phó Trưởng khoa Khoa Hóa Chứng chỉ 20/2016/KĐCL
14 TS. Lê Lý Thùy Trâm Trưởng bộ môn Công nghệ Sinh học Khoa Hóa Chứng chỉ 28/2016/KĐCL
15 ThS. Nguyễn Thanh Nam Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Giấy chứng nhận Cấp ngày 16/6/2016
16 PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn Trưởng khoa Khoa Điện tử - Viễn thông Chứng chỉ 32/2016/KĐCL
17 PGS.TS. Lưu Đức Bình Trưởng khoa Khoa Cơ khí Chứng chỉ 34/2016KĐCL
18 PGS.TS Dương Việt Dũng Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất Chứng chỉ 38/2016/KĐCL
19 PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu Chứng chỉ 53/2016/KĐCL
20 PGS.TS. Đặng Công Thuật Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng dân dụng & Công nghiệp Chứng chỉ 58/2016/KĐCL
21 KS. Nguyễn Văn Khai Chuyên viên, P. KT&ĐBCLGD Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Giấy chứng nhận Cấp ngày 06/3/2018
22 CN. Võ Thị Châu Chuyên viên, P. KT&ĐBCLGD Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Giấy chứng nhận Cấp ngày 06/3/2018
23 CN. Võ Lê Hoàng Quyên Chuyên viên, P. KT&ĐBCLGD Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Giấy chứng nhận Cấp ngày 06/3/2018