Mạng lưới đảm bảo giáo dục (NQS4I)

20/04/2020 10:51
  • Tầm nhìn: Tăng cường văn hóa đảm bảo chất lượng (QA) tại các tổ chức giáo dục đại học Việt Nam trong khuôn khổ Hợp tác khu vực Đông Nam Á
  • Sứ nạng: Cung cấp tài nguyên QA cho các tổ chức giáo dục đại học; Chia sẻ QA giữa các tổ chức giáo dục Đại học thuộc Việt Nam và các nước Đông Nam Á,
  • Mục tiêu: Đảm bảo chất lượng cho các hoạt động Chia sẻ - Học tập - Hợp tác và Cùng nhau cải thiện
  • Tổ chức: Mạng lưới QA  trên tinh thần tự nguyện tham gia được xây dựng và hỗ trợ bởi UD-DUT
  • Chức năng: Chủ nhà và Đồng chủ nhà cho các Hội thảo về QA và các lĩnh vực liên quan; Chuẩn bị và chia sẻ tài liệu QA bằng tiếng Anh và Việt.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng theo dõi tại đây: http://dut.udn.vn/NQS4I


CÁC THÔNG TIN KHÁC