Năm học 2018-2019

STT

Biểu mẫu

Tải về

1

Công văn số 3508/ĐHĐN-PCTĐ ngày 12/10/2018 v/v triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019

2

Công văn số 2353/ĐHĐN-TTPC ngày 19/11/2018 v/v triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019

3

Mẫu đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019

4

Công văn số 1512/ĐHĐN-PCTĐ ngày 24/5/2019 về việc tổng kết, đánh giá thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019

5

Công văn số 1684/HD-ĐHBK ngày 07/6/2019 hướng dẫn triển khai tổng kết, đánh giá thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019

6

Biểu mẫu, hồ sơ TĐ-KT

7

Danh sách đăng ký TĐ-KT năm học 2018-2019


CÁC THÔNG TIN KHÁC