Năm học 2017-2018

STT

Biểu mẫu

Tải về

1

Biễu mẫu 2017-2018 (đã chỉnh sửa)

2

Công văn 1779/ĐHĐN-PCTĐ về việc tổng kết, đánh giá thi đua khen thưởng năm học 2017-2018

3

Công văn 766/HD-ĐHBK Hướng dẫn triển khai tổng kết, đánh giá thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018

4

Mẫu bảng thống kê thành tích đề nghị tặng huân chương, bằng khen năm học 2017-2018

5

Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm học 2017-2018 và chương trình công tác năm học 2018-2019

6

Quyết định 6032/QĐ-ĐHĐN ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng của Đại học Đà Nẵng


CÁC THÔNG TIN KHÁC