Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2023

02/11/2023 09:23

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt tập trung vào 2 tháng (tháng 10, 11/2023), cao điểm từ ngày 1/11 đến ngày 9/11/2023.

Chủ động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (PLVN) năm 2023, thực hiện Công văn số 5132/BGDĐT-PC ngày 21/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024 về công tác pháp chế và Công văn số 4322/ĐHĐN-TTPC ngày 05/10/2023 của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024 về công tác pháp chế, Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN (ĐHBK) đã ban hành Công văn số 3948/ĐHBK-TTPC ngày 20/10/2023 về việc triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 trong toàn thể Nhà trường. Công văn đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường căn cứ vào tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị được giao, khả năng nguồn lực để xác định hình thức tổ chức triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong đơn vị phù hợp, đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

A building with a red banner

Description automatically generated
Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Pháp luật được treo ở lối vào khu A, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Nội dung hoạt động cần tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học, các văn bản mới ban hành liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của Nhà trường, văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của viên chức, nhà giáo, người lao động, người học, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt, nội dung PBGDPL cho sinh viên cần tập trung vào các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên về quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi của sinh viên; các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật pháp của sinh viên cũng như các quy định khác có liên quan của Nhà trường.

A red sign over a street

Description automatically generated
Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Pháp luật được treo ở trục đường chính, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Tham khảo và chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam do Bộ Tư pháp đã xây dựng để thực hiện công tác thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với Nhà trường trên phương tiện trực quan qua áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướng với các khẩu hiệu:

- “Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”;

- “Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”;

- “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, PBGDPL được thực hiện bằng những hình thức phù hợp, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thông qua Trang thông tin điện tử của Nhà trường, đơn vị; mạng xã hội; các hoạt động chính trị, chuyên môn, sinh hoạt của đơn vị hoặc các hình thức khác tùy thuộc vào đặc điểm, điều kiện thực tế của đơn vị; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tạo sức lan tỏa sâu rộng.

A red banner over a road

Description automatically generated
Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật được treo ở lối vào Khu Ký túc xá, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Ngày Pháp luật Việt Nam đã mở ra những bước phát triển mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục và thực thi pháp luật đến mỗi công dân Việt Nam, đồng thời phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết dân tộc, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Trường ĐHBK tiếp tục được triển khai có hiệu quả, góp phần và tăng cường hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan thiết thực đến toàn thể viên chức, người lao động và người học của Trường; tiếp tục thu hút sự quan tâm rộng rãi, nâng cao và làm sâu sắc thêm nhận thức của viên chức, người lao động và người học của Trường về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức tìm hiểu, tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật của tập thể Trường ĐHBK nhằm tạo dựng môi trường sống và làm việc lành mạnh, văn minh.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tập thể viên chức, sinh viên Nhà trường nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu chấp hành Hiến pháp và Pháp luật.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng