Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

21/11/2022 12:11

Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11; để tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam chất lượng, thiết thực và hiệu quả, ngày 28/10/2022, Trường Đại học Bách khoa đã ban hành Công văn số 4504/BXD-PC về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022.

Theo đó, Trường Đại học Bách khoa chỉ đạo các đơn vị chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày pháp luật, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao như:

- Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho viên chức, người lao động, người học thông qua Trang thông tin điện tử của Nhà trường, đơn vị; mạng xã hội; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm giao lưu; qua hoạt động chính trị, chuyên môn, sinh hoạt của đơn vị; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc các hình thức khác tùy thuộc vào đặc điểm, điều kiện thực tế của đơn vị; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tạo sức lan tỏa sâu rộng.


Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật được treo ở lối vào Khu Ký túc xá, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Trường và của đơn vị; thực hiện công tác thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật trên các phương tiện trực quan qua áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn với các khẩu hiệu:

+ “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

+ “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”;

+ “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”;

+ “Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống”;

+ “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”;

+ “Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Công văn cũng nêu rõ, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 cần tổ chức thường xuyên, liên tục và tập trung trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/11/2022.


Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật được treo ở lối vào khu A, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời - “Một vết tích lịch sử Hiến pháp đầu tiên trong cõi Á Đông”, mang đậm dấu ấn dân tộc, tuyên bố chủ quyền độc lập và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Năm 2012, Quốc hội khoá XIII thống nhất “Ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 2012.

Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam - 9/11 là một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng có sức lan tỏa mạnh mẽ của đất nước; góp phần khẳng định sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa và vai trò của Hiến pháp, pháp luật đối với đời sống xã hội. Năm 2022 đánh dấu cột mốc 10 năm cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự nỗ lực của các cơ quan ban ngành cùng với sự chủ động tham mưu của ngành tư pháp; đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia của các tầng lớp nhân dân, Ngày Pháp luật thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân, tiếp tục góp phần xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật vì một nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Ngày Pháp luật đã mở ra những bước phát triển mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục và thực thi pháp luật đến mỗi công dân Việt Nam, đồng thời phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết dân tộc, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tập thể CBVC, sinh viên Nhà trường nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu chấp hành Hiến pháp và Pháp luật.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng