Hướng dẫn tổng kết công tác TĐKT năm học 2022-2023

01/06/2023 10:08

Phòng TTPC kính gửi Công văn số 2005/ĐHBK-TTPC ngày 30/5/2023 về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 kèm bộ biểu mẫu các loại đề nghị khen thưởng và văn bản triển khai, hướng dẫn các cấp liên quan (đính kèm theo đường link)

Kính đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện đúng nội dung, hồ sơ và thời gian quy định.

>> BỘ BIỂU MẪU HS TDDKT2022-2023

>> VĂN BẢN TRIỂN KHAI, HƯỚNG DẪN CÁC CẤP_2022-2023