Văn bản pháp quy

11/11/2018 13:38

STT

Biểu mẫu

Tải về bản gốc

Tải về bản tóm tắt

1

Luật Chuyển giao công nghệ (ban hành ngày 19/6/2017, có hiệu lực ngày 01/7/2018)

2

Luật Tiếp cận thông tin (ban hành ngày 06/04/2016, có hiệu lực ngày 01/07/2018)

3

Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 (ban hành ngày 19/11/2018, có hiệu lực ngày 01/7/2019)
Xem những điểm tương đồng và khác biệt giữa Luật giáo dục đại học 2012 và Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018 tại đây.

4

Luật Tố cáo năm 2018 (ban hành ngày 12/06/2018, có hiệu lực ngày 01/01/2019)

 

5

Thông tư 01/2011/TT-BNV, ngày 19/01/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

 

6

Thông tư 04/2019/TT-BKHCN về quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học (ban hành ngày 26/6/2019, có hiệu lực ngày 15/9/2019)

7

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (ban hành ngày 05/3/2020, có hiệu lực ngày 05/3/2020). So sánh điểm mới giữa Nghị định 30/2020/NĐ-CP và Nghị định 110/2004/NĐ-CP, 09/2010/NĐ-CP (

8

Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

9

Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT- Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập