Văn bản pháp quy - Thi đua, khen thưởng

06/10/2018 07:40

STT

Tên văn bản

Tải về

1

Luật thi đua,khen thưởng ngày 26/11/2003

1.1

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005

1.2

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013

2

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

3

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

4

Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

5

Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo

6

Công văn số 4499/BGDĐT-GDĐH ngày 06/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022

7

Kế hoạch số 871/KH-BGDĐT ngày 20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” ngành Giáo dục giai đoạn 2019-2025

8

Kế hoạch số 1374/KH-BGDĐT ngày 02/11/2020 của Bộ GDĐT về thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" ngành giáo dục giai đoạn 2020-2025

9

Kế hoạch số 1176/KH-BGDĐT ngày 27/10/2021 của Bộ GDĐT phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”

10

Công văn số 1965/BGDĐT-TĐKT ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động, xếp loại tập thể và bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT

11

Công văn số 2851/BGDĐT-TĐKT ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm sơ sở xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hằng năm

12

Công văn số 621/BGDĐT-TĐKT ngày 22/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hiện, lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến

13

Công văn số 4735/BGDĐT-GDĐH ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục đại học

14

Kế hoạch 1375/KH-BGDĐT ngày 02/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025

15

Công văn số 1368/BGDĐT-TCCB ngày 31/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023”

16

Kế hoạch 595/KH-BGDĐT ngày 10/4/2023 Triển khai Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025” của ngành giáo dục.