Phân công công việc

20/05/2022 19:34

Cán bộ viên chức

Nhiệm vụ

http://dut.udn.vn/images/Canbo/duong_viet_dung.jpg

Trưởng phòng:

PGS.TS. Dương Việt Dũng

Email: dvdung@dut.udn.vn

Điện thoại DĐ: 0903.504.702

- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Cơ sở vật chất;

- Chịu trách nhiệm trực tiếp các mảng công việc:

+ Tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng;

+ Tham mưu cho BGH về mọi mặt công tác của phòng; Tham mưu, xét duyệt, theo dõi kế hoạch CSVC của các đơn vị trong trường;

+ Xây dựng chiến lược, mục tiêu phát triển CSVC; kế hoạch CSVC hàng năm của Nhà trường;

+ Chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư phòng thí nghiệm cho các đơn vị trong trường trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện;

+ Lập kế hoạch bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa các hạng mục, công trình;

+ Công tác kiểm kê, thanh lý tài sản định kỳ hàng năm;

+ Các công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

http://dut.udn.vn/images/Canbo/huynh_tan_tien.jpg

Phó Trưởng phòng:

TS. Huỳnh Tấn Tiến

Email: httien@dut.udn.vn

Điện thoại DĐ: 0983.352.119

- Chịu trách nhiệm trực tiếp các mảng công việc:

+ Quản lý, theo dõi các cơ sở hạ tầng xây dựng, đất đai của Trường; sửa chữa, chống xuống cấp các công trình dân dụng: nhà cửa, xưởng, phòng thí nghiệm, hệ thống điện, hệ thống cấp/thoát nước trong Trường;

+ Tổ chức quản lý, khai thác trang thiết bị; máy móc;

+ Lập kế hoạch, thực hiện, theo dõi công tác mua sắm và cung cấp cung cấp trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ Đào tạo và Nghiên cứu khoa học trong Trường;

+ Lập kế hoạch, theo dõi công tác mua sắm và cung cấp các thiết bị bảo hộ lao động cho các CBVC theo đúng qui định, thực hiện và đề xuất các công tác về an toàn lao động, trang thiết bị PCCC, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, thiên tai trong các đơn vị trong toàn Trường;

+ Quản lý, theo dõi CSVC các quầy dịch vụ;

+ Quản lý thuê bao đường truyền internet, thuê bao server trong trường;

+ Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

KS. HUỲNH DỌNG
Email: hdong@dut.udn.vn

Điện thoại DĐ: 0935.580.190

+ Quản lý tài khoản đấu thầu qua mạng của Trường;

+ Lập thuyết minh đầu tư, tờ trình chủ trương đầu tư và trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt các công trình xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc;

+ Phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt các công trình xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc;

+ Xây dựng kế hoạch lựa chon nhà thầu và trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt các công trình xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc;

+ Tham gia thực hiện giám sát các công trình xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc;

+ Theo dõi, lập báo cáo tình trạng các công trình xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc hiện có của Nhà trường;

+ Hoàn thiện  hồ sơ thanh quyết toán các công trình xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc bàn giao cho Phòng KHTC;

+ Theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét của Nhà trường;

+ Bàn giao toàn bộ hồ sơ lưu trữ các công trình xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc cho văn thư Phòng;

+ Phối hợp với các đơn vị tham gia công tác kiểm toán;

+ Công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn;

+ Báo cáo, cung cấp số liệu về cơ sở vật chất theo đề nghị các cấp, các đơn vị thuộc trường;

+ Công tác kiểm kê và thanh lý tài sản.

CN. LÊ MAI THANH HOÀNG

Email: mthoang@dut.udn.vn

Điện thoại DĐ: 0774.527.027

+ Công tác văn thư;

+ Tiếp nhận và xử lý trình lãnh đạo Phòng ký duyệt Phiếu yêu cầu của các đơn vị trong và ngoài trường;

+ Công tác theo dõi các hợp đồng, hoàn thiện thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác;

+ Báo cáo tình hình sử dụng CSVC hằng năm (trang thiết bị, phòng học…);

+ Tham gia công tác kiểm kê;

+ Công tác theo dõi, lập hồ sơ, kế hoạch mua sắm vật tư,  sửa chữa của các đơn vị;

+ Nhận mail, gửi mail và phản hồi ý kiến của các đơn vị trong trường;

+ Báo cáo, cung cấp số liệu về cơ sở vật chất theo đề nghị các cấp, các đơn vị thuộc trường;

+ Thu tiền điện, nước của các quầy dịch vụ;

+ Thủ tục thanh toán tiền và gửi công văn, các hồ sơ giấy tờ ra ngoài trường;

+ Thực hiện cung cấp, bàn giao và thanh toán VPP công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…), và của Phòng;

+ Phối hợp với các đơn vị tham gia công tác kiểm toán;

+ Quản lý, theo dõi hệ thống KPI đơn vị;

+ Công tác kiểm định, ĐBCL phần Phòng phụ trách.

+ Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ thanh toán trình trưởng phòng ký duyệt (các hồ sơ mua sắm sửa chữa thiết bị, cơ sở vật chất);

+ Công tác kiểm kê và thanh lý tài sản;

ThS. PHAN HỮU PHÁT
Email: phphat@dut.udn.vn

Điện thoại DĐ: 0935.777.697

+ Quản lý phòng máy tính chuyên ngành;

+ Theo dõi kiểm tra tình hình hoạt động của máy chiếu, màn chiếu, các thiết bị trình chiếu, bảng tại các giảng đường và tại các đơn vị;

+ Quản lý các công việc sửa chữa, mua sắm máy chiếu, màn chiếu, các thiết bị trình chiếu, bảng tại các giảng đường và tại các đơn vị;

+ Thực hiện cung cấp, bàn giao máy chiếu, màn chiếu, các thiết bị trình chiếu, bảng tại các giảng đường và tại các đơn vị;

+ Phụ trách quản lý tài sản của Phòng;

+ Quản lý website đơn vị;

+ Quản lý hệ thống chất lượng ISO đơn vị;

+ Quản lý thuê bao đường truyền internet các cơ sở, thuê bao server cho các đơn vị thuộc trường, các trạm tiếp phát sóng điện thoại;

+ Nghiệm thu, bàn giao thiết bị, vật tư tại các đơn vị;

+ Theo dõi, nghiệm thu, sửa chữa các trang thiết bị tại các Khoa.

+ Tham gia công tác chuẩn bị hệ thống âm thanh, máy chiếu, thiết bị công nghệ thông tin trước khi có hội thảo, hội nghị;

+ Thực hiện cung cấp, bàn giao máy móc, trang thiết bị, bàn ghế phục vụ thực hành, thực tập tại các khu thí nghiệm, thực hành;

+ Công tác kiểm kê và thanh lý tài sản;

+ Theo dõi, kiểm tra, thực hiện các công việc sửa chữa, mua sắm thiết bị văn phòng tại Nhà trường (Máy tính, máy in, máy scan, máy photocopy, ...);

+ Theo dõi hoạt động hạ tầng mạng - công nghệ thông tin;

KS. NGUYỄN NGỌC THANH
Email: nnthanh@dut.udn.vn

Điện thoại DĐ: 0905.659.335

+ Thực hiện cung cấp, bàn giao máy móc, trang thiết bị, bàn ghế phục vụ thực hành, thực tập tại các khu thí nghiệm, thực hành;

+ Theo dõi hoạt động hạ tầng mạng, công nghệ thông tin ;

+ Kiểm tra, khắc phục sự cố, sửa chữa thiết bị kết nối mạng;

+ Theo dõi, kiểm tra, thực hiện các công việc sửa chữa, mua sắm thiết bị văn phòng tại Nhà trường (Máy tính, máy in, máy scan, máy photocopy, ...);

+ Theo dõi kỹ thuật thiết bị, hệ thống camera trong toàn trường;

+ Nghiệm thu, bàn giao thiết bị, vật tư tại các đơn vị;

+ Theo dõi, nghiệm thu, sửa chữa các trang thiết bị tại các Khoa;

+ Theo dõi trang thiết bị tại hội trường, các phòng họp;

+ Lập thuyết minh đầu tư, tờ trình chủ trương đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc;

+ Phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt các gói thầu cung cấp trang thiết bị, máy móc;

+ Xây dựng kế hoạch lựa chon nhà thầu và trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt các gói thầu cung cấp trang thiết bị, máy móc;

+ Kiểm tra, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ công tác đấu gói thầu cung cấp trang thiết bị, máy móc thầu theo qui trình;

+ Tham gia thực hiện giám sát các gói thầu cung cấp trang thiết bị, máy móc;

+ Theo dõi, lập báo cáo tình trạng trang thiết bị, máy móc hiện có của Nhà trường;

+ Hoàn thiện  hồ sơ thanh quyết toán các gói thầu cung cấp trang thiết bị, máy móc bàn giao cho Phòng KHTC;

+ Công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn;

+ Công tác kiểm kê và thanh lý tài sản.

CN. PHAN THỊ NHƯ TRANG

Email: ptntrang@dut.udn.vn

Điện thoại DĐ: 0905.192.453
 

+ Quản lý phần mềm công sản;

+ Quản lý kho và cấp phát, vật tư, dụng cụ và vật dụng…các đơn vị trong Trường;

+ Kiểm tra và hoàn thiện toàn bộ các hồ sơ thanh, quyết toán trình Trưởng phòng ký duyệt;

+ Công tác kiểm kê và thanh lý tài sản;

+ Công tác lập dự trù kế hoạch chi tiết mua sắm, sửa chữa, nâng cấp CSVC hằng năm;

+ Công tác đảng của Chi bộ;

+ Quản lý tài sản - trang thiết bị của Nhà trường;

+ Thực hiện cung cấp bàn giao máy móc, trang thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập tại các khu giảng đường và làm việc tại các đơn vị chức năng;

+ Quản lý theo dõi thống kê tăng giảm tài sản, các dự án hợp tác, tài sản cho tặng, tài trợ của trường;

+ Tổng hợp ngày công lao động ngoài giờ của Phòng;

+ Quản lý các hợp đồng thuê mướn;

+ Quản lý, theo dõi các số hợp đồng;

+ Phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt các gói thầu cung cấp trang thiết bị, máy móc;

+ Xây dựng kế hoạch lựa chon nhà thầu và trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt các gói thầu cung cấp trang thiết bị, máy móc;

+ Theo dõi, lập báo cáo tình trạng trang thiết bị, máy móc hiện có của Nhà trường;

+ Hoàn thiện  hồ sơ thanh quyết toán các gói thầu cung cấp trang thiết bị, Xây dựng  sửa chữa nhỏ  trình lãnh đạo ký, bàn giao cho Phòng KHTC;

+ Bàn giao toàn bộ hồ sơ lưu trữ các các gói thầu cung cấp trang thiết bị, máy móc cho văn thư Phòng;

+ Phối hợp với các đơn vị tham gia công tác kiểm toán;

+ Công tác Công đoàn;

+ Công tác Thi đua - Khen thưởng tại đơn vị.

TỔ PHỤC VỤ GIẢNG ĐƯỜNG

- Phòng nước khu B-C: 0236. 3730.060

- Phòng nước khu E: 0236. 3841.227

- Phòng nước khu F: 0236. 3733.086

- Phòng nước khu H-PFIEV: 0236. 3731.482

 

NGUYỄN THỊ KHƯƠNG ÁNH
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0905.836.060

+ Kiếm tra, đóng, mở cửa ra vào, cửa sổ phòng học tại Giảng đường;

+ Kiểm tra tắt thiết bị điện, giảng dạy (bóng đèn, quạt, máy chiếu ,....)  trong phòng học tại các giảng đường;

+ Công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn;

+ Dọn dẹp nhà vệ sinh của giảng viên Giảng đường ;

+ Cấp phát các thiết bị giảng dạy Giảng đường;

+ Kiểm tra, giám sát cơ sở vật chất định kỳ, đánh giá chất lượng;

+ Công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình sử dụng cơ sở vật chất tại các giảng đường, phòng học;

+ Dọn dẹp vệ sinh, phục vụ nước cho Phòng nước giảng viên Giảng đường;

+ Phục vụ sắp xếp vận chuyển bàn, ghế, bảng tại các phòng học.

TRẦN THỊ HOA
Nhân viên phòng nước

Điện thoại DĐ: 0906.506.129

TRẦN THỊ NHÂM
Nhân viên phòng nước

Điện thoại DĐ: 0362.801.690

BÙI THỊ THÁI
Nhân viên phòng nước

Điện thoại DĐ: 0905.558.769

CN. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
Nhân viên phòng nước

Điện thoại DĐ: 0977.320.921

NGUYỄN THỊ LỆ
Nhân viên phòng nước

Điện thoại DĐ: 0774.466.919

NGUYỄN THỊ VIỆT
Nhân viên phòng nước

Điện thoại DĐ: 0384.392.522

NGUYỄN THỊ YẾN
Nhân viên phòng nước

Điện thoại DĐ: 0905.357.951

TỔ QUẢN TRỊ - CÂY CẢNH - Điện thoại: 0236.3736.946

http://dut.udn.vn/images/Canbo/ho_van_ly.jpg

KS. HỒ VĂN LY

Tổ trưởng Tổ Quản trị - Cây cảnh

Điện thoại DĐ: 0983.512.528 Điện thoại DĐ2: 0912.171.152
Email: hvly@dut.udn.vn

+ Kiểm tra, sửa chữa bàn ghế tại các giảng đường;

+ Công tác phục vụ trang bị cơ sở vật chất các cuộc hội họp, hội thảo, hội nghị, các kỳ thi do Nhà trường tổ chức;

+ Công tác thu gom đồ thanh lý;

+ Phục vụ sắp xếp vận chuyển bàn, ghế, tủ các khoa, phòng có nhu cầu chỉnh trang lại;

+ Công tác chuẩn bị trước và khắc phục hậu quả sau thiên tai lũ lụt;

+ Sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất hư hỏng đột xuất từ các đơn vị yêu cầu hằng ngày;

+ Bảo trì bảo dưỡng các bảng trượt các phòng học;

+ Công tác kiểm kê và thanh lý tài sản;

+ Nạo vét cống rảnh thoát nước, sửa chữa các hệ thống nắp cống thoát nước hư hỏng dọc đường;

+ Chống dột, thu dọn vệ sinh trên toàn bộ các mái nhà, sàn bê tông;

+ Công tác chăm sóc, tưới và bón phân cây cảnh toàn trường;

+ Cắt tỉa tạo dáng cây cảnh dọc trục đường và khu vực công viên;

+ Quét dọn vệ sinh lá cây rụng trong khu vực cây cảnh và các lối đi trong công viên, khu vực tự học;

+ Trực chiến phòng chống thiên tai bão lụt, PCCC;

+ Công tác kiểm kê và thanh lý tài sản.

 

NGUYỄN VĂN HOÀNG
Tổ phó Tổ Quản trị - Cây cảnh

Điện thoại DĐ: 0934.876.464

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0987.078.447

 

NGUYỄN VĂN BẢY
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0358.303.804

NGUYỄN VĂN HƯNG
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0774.436.093

 

TRƯƠNG THỊ NGA
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0935.373.401

 

NGUYỄN DUY PHƯỚC
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0333.623.414

NGÔ THỊ THANH PHƯỢNG
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0365.492.251

 

PHAN THỊ THỦY

Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0905.222.853

TỔ ĐIỆN NƯỚC - Điện thoại: 0236.3730.058

KS. NGUYỄN VĂN TUẤN (CSVC)
Tổ trưởng Tổ Điện nước

Điện thoại DĐ: 0914.468.408

- Các mảng công việc liên quan đến hệ thống điện:

Quản lý toàn bộ hệ thống lưới điện thuộc trường: trạm biến áp, đường dây trung thế, hạ thế;

Vận hành toàn bộ hệ thống điện, bảo trì duy tu máy móc thiết bị chuyên dùng (máy biến áp, máy phát điện công suất lớn, hệ thống cáp điện chính);

Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng;

Công tác mua sắm, cấp phát vật tư điện, điện thoại trong Nhà trường;

Quản lý các thuê bao hệ thống điện thoại thuộc trường;

Kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét;

Công tác theo dõi, kiểm tra, sửa chữa các thiết bị điện nước tại các quầy dịch vụ cho thuê của toàn trường;

Ghi số công tơ điện nước hằng tháng các hoạt động dịch vụ;

Quản lý kho tài sản thanh lý của Nhà trường;

Liên hệ công tác với Công ty Điện lực, Công ty Cấp nước, VNPT;

Công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn;

Quản lý, duy tu, bảo dưỡng định kỳ các máy phát điện trong toàn trường;

Trực điện hội nghị, hội thảo, các buổi lễ, thi ngoại ngữ, ...;

Công tác kiểm kê và thanh lý tài sản;

- Các mảng công việc liên quan đến hệ thống nước:

Công tác kiểm tra, sửa chữa, thay thế thường xuyên, cải tạo lại hệ thống nước nước cấp tại các khu vực trong Nhà trường;

Duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng đường ống nước toàn trường;

Kiểm tra, vệ sinh các bể nước sinh hoạt trong Nhà trường;

Theo dõi, kiểm tra hệ thống lọc nước cho sinh viên tại các khu giảng đường;

Kiểm tra, sửa chữa hệ thống máy bơm (giếng ngầm);

Kiểm tra, bảo trì, sữa chữa máy bơm tưới cây, hệ thông máy bơm PCCC;

Công tác chuẩn bị trước và khắc phục hậu quả sau thiên tai lũ lụt;

Trực chiến phòng chống thiên tai bão lụt, PCCC.

KS. NGUYỄN NGÀ
Điện thoại DĐ: 0987.662.615

TRƯƠNG VĂN THU
Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại DĐ: 0705.994.831

KS. LƯƠNG SƠN TÙNG
Điện thoại DĐ: 0355.460.678

HỒ QUẢNG VIỆT
Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại DĐ: 0985.031.796

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC