DHBK

Thông tin liên hệ

Phòng Khoa học CN và HTQT, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3841292

khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn

http://nckh.dut.udn.vn

 

Chức năng:

 

Phòng Khoa học - Công nghệ & Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý và xây dựng chiến lược phát triển toàn bộ hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và hợp tác nhà trường - doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

 

Nhiệm vụ:

 

a. Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế

 

b. Xây dựng văn bản quản lý các hoạt động Khoa học – Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

 

c. Quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ

 

d. Quản lý việc thực hiện các hoạt động Hợp tác Quốc tế

 

e. Quản lý, tổ chức và phát triển các hoạt động Khoa học – Công nghệ

 

f. Quản lý, tổ chức và phát triển các hoạt động Hợp tác Quốc tế

 

g. Hỗ trợ, quản lý kết quả các hoạt động Khoa học – Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

 

h. Các nhiệm vụ khác

Khoa học Công nghệ