DHBK

Thống kê số lượng bài báo của Trường Đại học Bách khoa

11/07/2022 10:51

Hình 1. So sánh số lượng bài báo trong 3 năm học vừa qua.

Hình 2. Số lượng bài báo WoS trong năm học 21 - 22.