DHBK

Các bài báo đăng trên tạp chí SCIE/Q1, 5/2022

30/05/2022 12:42

📢 Chúc mừng quý thầy cô sau đã có các công bố trên các tạp chí khoa học uy tín SCIE/Q1, 5/2022.

🎉 Thầy Hồ Viết Thắng, khoa Hóa

- "Vibrational Properties of CO Adsorbed on Au Single Atom Catalysts on TiO2(101), ZrO2(101), CeO2(111), and LaFeO3(001) Surfaces: A DFT Study"

- "DFT study of electronic properties of N-doped ZnO and ZnO/Cu(111) bilayer films"

- "Do stoichiometric or nonstoichiometric models of a polar surface affect their structural, energetic and electronic structure properties? A DFT case study of Ru/MgO (111)"

🎉 Thầy Lê Minh Đức, khoa Cơ khí giao thông

"A Study on Swirling Jets Flow Controlled by Two Tandem Bodies"

🎉 Cô Trương Quỳnh Châu, khoa Quản lý dự án

"Probability-based maintenance modeling and planning for reinforced concrete assets subjected to chloride ingress"

🎉 Thầy Ngô Ngọc Tri, khoa Quản lý dự án

"Proposing a hybrid metaheuristic optimization algorithm and machine learning model for energy use forecast in non-residential buildings"