Phân công công việc

Cán bộ viên chức

Chức vụ

Nhiệm vụ

PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm

Email: ndlam@dut.udn.vn

DĐ: 0989.078.015

Trưởng phòng 

 

PGS.TS. Võ Chí Chính

Email: vcchinh@dut.udn.vn

DĐ: 0915.856.567

Phó Trưởng phòng 

 

TS. Đào Ngọc Thế Lực

Email: dntluc@dut.udn.vn

DĐ: 0915868299

Phó Trưởng phòng 

 

ThS. Nguyễn Thành Công

Email: nthcongbk@gmail.com

DĐ: 0905098848

3841.292

Chuyên viên

 

CN. Hoàng Nguyễn Diệu Trang

Email: tiny101288@yahoo.com

DĐ: 01234333418

3841.292

Chuyên viên

 

KS. Tạ Minh Bảo

Email: minhbaokx@gmail.com

DĐ: 0934770090

3841.292

Chuyên viên