Hội thảo Chất lượng cao

19/08/2018 11:09

Hội thảo Chất lượng cao

 

STT

Hội Thảo

Lịch Trình/ Địa Điểm

Hình ảnh

1

Xây dựng mục tiêu giáo dục và chuẩn đầu ra cấp trường (HT 1.1)

20/4/2018

Phòng họp A, Trường ĐHBK

Dowload

2

Xây dựng mục tiêu giáo dục và chuẩn đầu ra CTĐT (HT 1.2)

5/6/2018

Phòng hội thảo CDIO, C303, Trường ĐHBK

Dowload

3

Tập huấn đối sánh CTĐT và thiết kế dự thảo khung CTĐT lần 1 (HT 2.1)

21/6/2018

Phòng hội thảo CDIO, C303, Trường ĐHBK

Dowload

4

Tập huấn thiế kế trình tự giảng dạy và phân bố chủ đề chuẩn đầu ra vào khung CTĐT
(HT 2.2)

9/08/2018

Trung tâm học liệu và truyền thông, Trường ĐHBK

Dowload

5

-Phiên 1 Tập huấn xây dựng đề cương chi tiết các học phần toán , khoa học tự nhiên, lý luận chính trị, pháp luật đại cương và nhập môn ngành

-Phiên 2 Tập huấn xây dựng đề cương chi tiết học phần nhập môn ngành

-Phiên 3 Góp ý nội dung và xây dựng đề cương chi tiết học phần toán và khoa học tự nhiên

(HT 3.0)

25/7/2018

Phòng hội thảo 3.1, Trung tâm học liệu và truyền thông, Trường ĐHBK

Dowload

6

 

Tập huấn xây dựng đề cương chi tiết học phần nhập môn ngành

(HT 3.1 phần 02)

 

10/08/2018

Phòng hội thảo, Trung tâm học liệu và truyền thông, Trường ĐHBK

Dowload

7

 

Tập huấn xây dựng đề cương chi tiết các học phần toán và khoa học tự nhiên

(HT 3.1 phần 03)

 

17/08/2018

Phòng họp tầng 2 (Khu A), Trường ĐHBK

Dowload


CÁC THÔNG TIN KHÁC