Stakeholder feedback

08/08/2018 11:00

I. Các loại khảo sát

Stt

Mã số/ Code

Tên quy trình / Process

Biểu mẫu / Forms

1

QT 01

 

Quy trình lấy ý kiến cựu người học

Alumni Feedback Process

2

QT 02

 

Quy trình lấy ý kiến người học về lớp học phần

Student's feedback on courses

 

3

QT 03

 

Quy trình lấy ý kiến Doanh nghiệp-Nhà tuyển dụng

Employer's feedback

 

4

QT 04

Quy trình lấy ý kiến người học sắp tốt nghiệp đánh giá khóa học

Graduates' feedback on the educational program evaluation

5

QT 05a

 

Quy trình lấy ý kiến cựu người học về tình hình việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp

Graduates' feedback on employment status after one-month graduation

 

6

QT 05b

Quy trình lấy ý kiến cựu người học về tình hình việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp

Alumni feedback on employment status after 12 months graduation

7

QT 06

Quy trình lấy ý kiến người học về  mức độ đáp ứng của hoạt động đào tạo

Students' feedback on the satisfaction with academic activities

8 QT 07

Quy trình lấy ý kiến giảng viên và cán bộ phục vụ về các mặt  hoạt động của nhà trường

Academic and support staffs' feedback

II. Document of Implementation

- Document of Implementation 2018


CÁC THÔNG TIN KHÁC