Đào tạo Sau Đại học

Hơn 100 cán bộ chủ chốt tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

19/08/2022 11:17

Sáng ngày 17.8.2022, Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cùng với sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ và Chi ủy viên; Trưởng khoa, Trưởng phòng và Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm và Viện trực thuộc Trường và chuyên viên Văn phòng cấp ủy.


Đồng chí Nguyễn Đình Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết, Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng, khóa XIII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Đồng chí Nguyễn Đình Lâm đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW5 khóa XIII, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Đồng thời, nêu ý kiến, thảo luận những vấn đề chưa rõ, từ đó nhận thức sâu sắc và triển khai đồng bộ trong toàn Đảng bộ thời gian đến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Văn Hà - Báo cáo viên Thành ủy, Báo cáo viên Đảng ủy Đại học Đà Nẵng; Đảng ủy viên, Trưởng khoa Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

A person speaking at a podium

Description automatically generated with medium confidence
Đồng chí Ngô Văn Hà - Báo cáo viên Thành ủy, Báo cáo viên Đảng ủy Đại học Đà Nẵng; Đảng ủy viên, Trưởng khoa Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII diễn ra từ ngày 4/5 đến ngày 10/5/2022 tại Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, Trung ương đưa ra bàn luận, lấy ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.

Hội nghị đã thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN