DHBK

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023

11/05/2022 08:57

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc phê duyệt danh mục chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2023 và Công văn số 1936/BGDĐT-KHCNMT ngày 09/5/2022 của Bộ GD&ĐT về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2023, đề nghị các đơn vị thông báo đến cán bộ, giảng viên đơn vị mình được biết và đăng ký thực hiện, cụ thể như sau:

Điều kiện và hồ sơ tham gia tuyển chọn theo hướng dẫn tại Công văn số 1936 gửi kèm thông báo này.

Thời hạn gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn về ĐHĐN (qua Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước 11 giờ 00 ngày 24/5/2022.

Công văn thông báo và các biểu mẫu vui lòng xem tại đây.