DHBK

Tuyển chọn cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp bộ năm 2023

04/05/2022 15:55

Thực hiện Công văn số 1824/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/4/2022 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp bộ năm 2023, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo danh mục đề tài đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2023 (danh mục kèm theo) và thông báo tuyển chọn cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp bộ năm 2023 như sau: 

Điều kiện và hồ sơ tham gia tuyển chọn vui lòng xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn số 1477/ĐHĐN-KHCNMT ngày 04/5/2022 của ĐHĐN. 

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên cá nhân  gửi hồ sơ, số thứ tự của đề tài trong danh mục tuyển chọn, tên đề tài tham gia tuyển chọn, danh mục tài liệu có trong hồ sơ. 

Các cá nhân gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn về ĐHĐN qua Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN trước 11 giờ 00 ngày 13/5/2022 (thứ Sáu).
 
Các hồ sơ gửi kèm thông báo này bao gồm: 

           - Quyết định 1195 phê duyệt danh mục của Bộ GD&ĐT; 

          - Công văn 1477 của ĐHĐN cùng 01 danh mục đề tài gửi kèm. 

          - Mẫu thuyết minh (mẫu 6) và tiềm lực cấp bộ (mẫu 7);

          - Phụ lục 1 và phụ lục 2

          - Thông tư 11 về quản lý đề tài cấp bộ 

          - Thông tư 55 hướng dẫn định mức, phân bổ dự toán kinh phí đề tài KHCN cấp nhà nước/; 

         - Quyết định 5830 hướng dẫn định mức, phân bổ dự toán kinh phí cấp bộ. 

Công văn và các biểu mẫu vui lòng xem tại đây

          Trân trọng./.