DHBK

Nộp hồ sơ khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2021

15/08/2021 18:29

Phòng KHCN&HTQT kính thông báo đến các cán bộ giảng viên trong Trường thông tin về việc Nộp hồ sơ khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2021.

Thời gian nộp hồ sơ về Phòng KHCN&HTQT là trước ngày 01/10/2021.

Thông tin chi tiết và các biểu mẫu vui lòng tải tại đây.