DHBK

Thông báo hội thảo International Conference on Business (ICB) 2021

09/08/2021 08:37

Phòng KHCN&HTQT kính thông báo đến các Thầy Cô thông tin về hội thảo quốc tế International Conference on Business (ICB) lần thứ 4 2021.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 4-5 tháng 11 năm 2021.

Thời hạn nhận bài đến ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Chi tiết về hội thảo Thầy Cô có thể xem tại website http://icb2021.ou.edu.vn/