Chức năng, nhiệm vụ phòng Đào tạo

20/02/2017 21:14

1. Chức năng

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động đào tạo của nhà trường, ở tất cả các trình độ, hệ và loại hình đào tạo.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu hoạch định chiến lược đào tạo

Phối hợp với các đơn vị quản lý của Trường để nghiên cứu và đề xuất với Ban giám hiệu các mục tiêu và định hướng phát triển đào tạo, về trình độ và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành đào tạo và xác định các nguồn lực phục vụ đào tạo.

2.2. Xây dựng văn bản quản lý đào tạo

Chủ trì công tác xây dựng văn bản quản lý đào tạo theo quy chế xây dựng và ban hành văn bản pháp quy nội bộ của Đại học Đà Nẵng, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản quy chế, quy định, đề án liên quan đến công tác đào tạo (gồm cả văn bản liên quan kinh phí đào tạo).

2.3. Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình

Quản lý chương trình đào tạo. Chủ trì tổ chức xây dựng mới và cập nhật chương trình đào tạo (trừ các chương trình đặc biệt thuộc sự quản lý của Trung tâm xuất sắc);

Lập kế hoạch về xây dựng giáo trình mới; lựa chọn, duyệt và mua giáo trình;

Hướng dẫn, hỗ trợ các khoa về thủ tục mở ngành mới, chương trình mới theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo và Đại học Đà Nẵng;

2.4. Tổ chức tuyển sinh

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác tuyển sinh theo sự điều hành chung của Đại học Đà Nẵng, gồm: Chuẩn bị thông tin; xây dựng phương án, kế hoạch; xúc tiến các hoạt động giới thiệu, tư vấn tuyển sinh; tham gia tổ chức thi theo sự điều hành của Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng; tư vấn và nhận hồ sơ dự tuyển; xét tuyển;

Tổ chức nhập học cho sinh viên trúng tuyển, thành lập lớp, phối hợp với phòng Công tác sinh viên hậu kiểm sinh viên diện ưu tiên, tập huấn sinh viên khóa mới sử dụng hệ thống thông tin sinh viên của Trường.

2.5. Xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo

Phối hợp các khoa trong và ngoài trường, các đối tác đào tạo để xây dựng kế hoạch đào tạo khóa học, năm học và từng học kỳ;

Báo giảng, lập thời khóa biểu, tổ chức đăng ký học cho sinh viên chính quy, lập lịch thi cuối kỳ, quản lý sử dụng phòng học;

Giải quyết các công tác giáo vụ, như tiếp nhận đơn và giải quyết học vụ cho sinh viên, gồm: hoãn thi, thi bổ sung, nghỉ học tạm thời, thôi học, trở lại học, chuyển hệ đào tạo, chuyển cấp đào tạo, chuyển trường và chuẩn bị các quyết định liên quan tới quản lý quá trình học tập của sinh viên,…. Hỗ trợ lưu học sinh và sinh viên diện đào tạo trong hợp đồng. Hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục để chuẩn bị cho các đoàn sinh viên đi thực tập;

2.6. Quản lý quá trình và kết quả học tập

Quản lý danh sách lớp sinh hoạt, lớp học phần. Phối hợp tổ chức nhập điểm và quản lý điểm, gồm: kiểm tra giám sát dữ liệu nhập điểm; giải quyết đơn đính chính điểm của giảng viên, đơn xin chuyển điểm, bảo lưu điểm, chấm phúc khảo của sinh viên; lưu trữ bảng điểm gốc;

Xử lý kết quả học tập cuối mỗi học kỳ, tổng hợp, lưu trữ dữ liệu và công bố cho sinh viên. Cấp chứng nhận kết quả học tập, bảng điểm, chứng nhận tốt nghiệp;

Phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trong việc tổ chức các đợt thi chung toàn trường; thi tuyển vào các chương trình đặc biệt; kiểm tra trình độ ngoại ngữ,...

2.7. Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Lập hồ sơ tổ chức các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp, xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp. Lập hồ sơ nhận phôi và quản lý sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ được nhận từ Đại học Đà Nẵng. In bản chính, bản sao bằng tốt nghiệp và trình Hiệu trưởng ký. In và cấp bảng điểm tốt nghiệp, các loại chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kết quả học tập;

Quản lý thông tin văn bằng, chứng chỉ đã cấp; công bố thông tin trên mạng, chứng nhận và xác nhận thông tin văn bằng, chứng chỉ đã cấp;

2.8. Hỗ trợ công tác quản lý kinh phí đào tạo

Đề xuất các mức học phí, lệ phí. Quản lý chi tiết học phí mỗi sinh viên phải đóng từng học kỳ. Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính và đối tác ngân hàng để thu học phí;

Tính toán các loại kinh phí đào tạo (kinh phí giờ giảng, tổ chức thi, thực tập, hướng dẫn đồ án, duyệt đồ án, hội đồng tốt nghiệp, chương trình, giáo trình,...).

Soạn thảo, trình Ban Giám hiệu ký và quản lý các hợp đồng liên kết đào tạo cấp bằng và các khoá bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chứng nhận.

2.9. Các nhiệm vụ khác

Biên soạn và in ấn những ấn phẩm phục vụ công tác đào tạo;

Quản lý sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng;

Xây dựng, phát triển và hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị khai thác sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo (LAN và các website);

Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

 

[Xem Quyết định của Hiệu trưởng ban hành Quy định nhiệm vụ, chức năng của các phòng]