Tổ chức nhân sự

27/02/2017 19:47

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Phân công công tác

Ghi chú

1

NGUYỄN THỊ DIỆU HẰNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Phụ trách các mảng công tác:

- Phụ trách công việc chung của phòng Đào tạo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các công tác thuộc nhiệm vụ của phòng Đào tạo;

- Chương trình đào tạo tinh hoa; giảng dạy ngoại ngữ và các khoá học hợp tác doanh nghiệp;

- Quản lý in/ cấp văn bằng, chứng chỉ; công tác biên soạn/ chọn giáo trình;

- Phát triển chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá; ứng dụng E-learning.

 

2

VÕ NGỌC DƯƠNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Phụ trách các mảng công tác:

- Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (phối hợp với phòng KT&ĐBCLGD); liên kết đào tạo đại học; tổ chức nhập học sinh viên, học viên cao học; tổ chức lễ khai giảng, bế giảng;

- Quản lý đào tạo sau đại học.

- Quản lý sinh viên Lào, sinh viên cử tuyển (phối hợp với phòng CTSV);

- Biên tập tài liệu tuyển sinh/ đào tạo; tư vấn tuyển sinh;

- Phát triển chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá; ứng dụng E-learning;

 

3

NGUYỄN ANH TUẤN
ThS, Chuyên viên
Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo

Phụ trách các mảng công tác:

- Tổ chức báo giảng/ lập thời khóa biểu/ đăng ký học/xếp lịch thi;

- Công tác giáo vụ: Xét ngừng học, thôi học, chuyển trường; Lập hồ sơ kỷ luật học vụ, nhận đồ án tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp;

- Quản lý dữ liệu tuyển sinh; cơ sở dữ liệu đào tạo đại học, website tác nghiệp cán bộ, website hệ thống thông tin sinh viên, Email sinh viên;

- Phổ biến qui chế/qui định đào tạo đại học; Tổ chức tập huấn sử dụng website hệ thống thông tin sinh viên và Email cho SV khóa mới.

- Triển khai và quản lý hệ thống LMS.

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC