Tổ chức nhân sự

Cán bộ viên chức

Chức vụ

Nhiệm vụ

TS. Phan Minh Đức

Email: pmduc@dut.udn.vn

DĐ: 0905 093 555

3841470

Trưởng phòng 

Phụ trách công việc chung của phòng Đào tạo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các công tác thuộc nhiệm vụ của phòng Đào tạo.

TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng

Email: ntdhang@dut.udn.vn

DĐ: 0905 743 565

3733591

Phó Trưởng phòng 

+ Phụ trách các mảng công tác: Chương trình đào tạo tinh hoa, giảng dạy ngoại ngữ, quản lý cấp văn bằng, chứng chỉ;

+ Phát triển chương trình giáo dục; hoàn thiện/đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá;

+ Công tác giáo vụ;

TS. Bùi Minh Hiển

Email: bmhien@dut.udn.vn

DĐ: 0905 268 297

3842145

Phó Trưởng phòng 

+ Phụ trách các mảng công tác: Đào tạo sau đại học; duyệt miễn học, miễn thi, hồ sơ chương trình 2, hồ sơ học bằng 2 đại học; phụ trách sinh viên Lào, sinh viên cử tuyển; phổ biến qui chế đào tạo cho sinh viên, biên tập tài liệu tuyển sinh/ đào tạo, tư vấn tuyển sinh;

+ Phát triển chương trình giáo dục; hoàn thiện/đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá; phát triển E-learning;

+ Công tác giáo vụ.

ThS. Nguyễn Văn Phòng

Email: nvphong@dut.udn.vn

DĐ: 0905 832 777

3733591

Phó Trưởng phòng 

+ Phụ trách các mảng công tác: Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (phối hợp với phòng KT&ĐBCLGD); tổ chức nhập học sinh viên, lễ khai giảng, lễ bế giảng;

+ Phát triển chương trình giáo dục; hoàn thiện/đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá;


CÁC THÔNG TIN KHÁC