Đào tạo Sau Đại học

Khảo sát lấy ý kiến người học về lớp học phần HK1 2021-2022

14/06/2022 15:37

Thực hiện Kế hoạch số 2658/KH-ĐHBK ngày 19/10/2021 về Kế hoạch Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục năm học 2021-2022, Trường Đại học Bách khoa tổ chức khảo sát ý kiến sinh viên đối với một số lớp học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

- Hình thức khảo sát: Online.

Sinh viên đăng nhập website http://sv.dut.udn.vn/ bằng tài khoản cá nhân để trả lời Phiếu khảo sát;

- Thời gian sinh viên trả lời phiếu khảo sát: từ ngày 13/6/2022 đến 30/6/2022