Đào tạo Sau Đại học

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên Đại học Đà Nẵng

09/05/2022 13:57

Nhằm đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về các hoạt động quản lý, đào tạo, hỗ trợ sinh viên của các đơn vị thành viên và Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) làm cơ sở để tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ hơn các mặt công tác của nhà trường; Đồng thời có cơ sở để đánh giá các hiệu quả, tác động trước, trong và sau khi thực hiện Kế hoạch triển khai dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tại Hoà Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới. Sinh viên thực hiện đánh giá khảo sát mức độ hài lòng của người học theo mẫu khảo sát tại địa chỉ: https://forms.gle/fWXdfm2iRPGz5yBq7

Thời gian khảo sát: Từ ngày 10/5/2022 đến hết ngày 25/5/2022.