QA Reports

08/09/2020 19:36

Công văn Gửi Báo cáo tổng hợp dữ liệu TDG CTDT giai đoạn 2015-2019: tại đây

Thông báo Triển khai tổng hợp dữ liệu đánh giá CTDT giai đoạn 2015.2019: tại đây

Báo cáo tình hình việc làm năm 2020

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019 sau 01 năm tốt nghiệp: tại đây


OTHER INFORMATION