Stakeholders surveys

13/03/2022 14:22

Stt

Mã số/ Code

Tên quy trình / Process

Biểu mẫu / Forms

1

QT 01

Quy trình lấy ý kiến cựu người học

Alumni feedback on program evaluation

2

QT 02

 

Quy trình lấy ý kiến người học về lớp học phần

 Student feedback on course evaluation

 

3

QT 03

 

Quy trình lấy ý kiến Doanh nghiệp-Nhà tuyển dụng

Employer feedback on graduate and program

 

4

QT 04

Quy trình lấy ý kiến người học sắp tốt nghiệp đánh giá khóa học

Graduates' feedback on program evaluation

5

QT 05a

 

Quy trình lấy ý kiến cựu người học về tình hình việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp

Graduates' feedback on employment after 1 month

 

6

QT 05b

Quy trình lấy ý kiến cựu người học về tình hình việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp

Alumni feedback on employment after 12 months

7

QT 06

Quy trình lấy ý kiến người học về  mức độ đáp ứng của hoạt động đào tạo

Students' feedback on support services satisfaction 

8 QT 07

Quy trình lấy ý kiến giảng viên và cán bộ phục vụ về các mặt  hoạt động của nhà trường

Academic and support staff feedback on program 


OTHER INFORMATION