Testing instruction documents

13/03/2022 14:14

STT

Loại Văn bản

Số hiệu văn bản

 Ngày tháng năm

 Nơi ban hành

 Tên văn bản

1  Quyết định   268/QĐ-ĐHBK  07/07/2016  Trường Đại học Bách khoa  Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
2  Quyết định   389/QĐ-ĐHBK  10/10/2016  Trường Đại học Bách khoa  Quy định về yêu cầu năng lực tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính quy
3  Quyết định   426/QĐ-ĐHBK  31/10/2016  Trường Đại học Bách khoa  Quy định về yêu cầu năng lực tiếng Anh đối với sinh viên chương trình tiên tiến trình độ đại học
4  Thông báo  2003/TB-ĐHBK  14/12/2016  Trường Đại học Bách khoa  Thực hiện các Quy định về yêu cầu năng lực tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính quy

5

 Quyết định 

 1345/QĐ-ĐHBK

 13/5/2019

 Trường Đại học Bách khoa

 Quy định về yêu cầu năng lực tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính quy chương trình chất lượng cao tại Trường Đại học Bách khoa, đại học Đại học Đà Nẵng

6  Quyết định  1980/QĐ-ĐHBK  18/7/2019  Trường Đại học Bách khoa  Quy định tổ chức đánh giá học tập của sinh viên đại học, học viên cao học của Trường Đại học Bách khoa, đại học Đại học Đà Nẵng