Vietnam standards

13/03/2022 20:25

TT

Loại văn bản

Số hiệu văn bản

Năm ban hành

Tên văn bản

1. Văn bản Luật nghị định

1.1

Luật Giáo dục

38/2005/QH11

14/6/2005

Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục

1.2

Sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục

44/2009/QH12

01/7/2010

Trích yếu: Quy định về KĐCL giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

1.3

Luật Giáo dục Đại học

08/2012/QH13

18/6/2012

Trích yếu: Chương VII của Luật giáo dục đại học với 5 Điều cụ thể chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH

1.4

Nghị định

138/2013/NĐ-CP

22/10/2013

Trích yếu Điều 26, vi pham trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục

1.5

Nghị định

73/2015/NĐ-CP

08/09/2015

Trích yếu về tiêu chuẩn, điều kiện được công nhận phân tầng (Khoản 1, Điều 10)

1.6

Quyết định

70/2014/QĐ-TTg

10/12/2014

Ban hành điều lệ Trường Đại học

1.7

Nghị định

42/2010/NĐ-CP

15/4/2011

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

1.8

Luật

71/2014/QH13

26/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

1.9

Thông tư

06/2012/TT-BTC

11/01/2012

hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành nghị định số 123/2008/nđ-cp ngày 08/12/2008 và nghị định số 121/2011/nđ-cp ngày 27/12/2011 của chính phủ

1.10

Thông tư

129 /2008/TT- BTC

26/12/2008

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

1.11

Thông tư

130 /2008/TT-BTC

26/12/2008

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

1.12

Thông tư

18/2011/TT-BTC

10/02/2011

sửa đổi, bổ sung thông tư số 130/2008/tt-btc ngày 26/12/2008 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/qh12 và hướng dẫn thi hành nghị định số 124/2008/nđ-cp ngày 11 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Văn bản về Kiểm định viên

2.1

Thông tư

60/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD

2.2

Thông tư

18/2013/TT-BGDĐT

14/5/2013

Ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCCN

3. Văn bản về Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục

3.1

Thông tư

61/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Quy định về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

4. Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

4.1

Thông tư

62/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

4.2

Văn bản hợp nhất

06/VBHN-BGDĐT

04/3/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất QĐ 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

4.3

Văn bản hợp nhất

07/VBHN-BGDĐT

04/3/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp hợp nhất Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

4.4

Văn bản hợp nhất

08/VBHN-BGDĐT

04/3/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

4.5

Công văn

527/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/5/2013

Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

4.6

Công văn

528/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/5/2013

Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

4.7

Công văn

529/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/5/2013

Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN

4.8

Công văn

462/KTKĐCLGD-KĐĐH

09/5/2013

Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

4.9

Công văn

1480/KTKĐCLGD-KĐĐH

29/8/2014

Hướng dẫn ĐGN trường ĐH, CĐ và TCCN

4.10

Công văn

1237/KTKĐCLGD-KĐĐH

03/8/2016

Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học

4.11

Thông tư

24/2015/TT-BGDĐT

23/09/2015

Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học

4.12

Thông tư

12/2017/TT-BGDĐT

19/5/2017

Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

5. Văn bản về Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

5.1

Thông tư

38/2013/TT-BGDĐT

29/11/2013

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN

5.2

Quyết định

72/2007/QĐ-BGDĐT

30/11/2007

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo Tiểu học trình độ cao đẳng

5.3

Thông tư

23/2011/TT-BGDĐT

06/6/2011

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

5.4

Thông tư

49/2012/TT-BGDĐT

12/12/2012

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ Đại học

5.5

Thông tư

33/2014/TT-BGDĐT

02/10/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ

5.6

Thông tư

04/2016/TT-BGDĐT

14/3/2016

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

5.7

Công văn

1074/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016

Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

5.8

Công văn

1075/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016

Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

5.9

Công văn

1076/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016

Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo

6. Các văn bản chỉ đạo của Bộ

6.1

Công văn

702/TB-BGDĐT

22/9/2016

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai công tác KĐCL GDĐH

6.2

Công văn

816/TB-BGDĐT

08/11/2016

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 22/10/2016 về công tác KĐCL GDĐH

6.3

Công văn

118/KH-BGDĐT

23/2/2017

Kế hoạch triển khai công tác KĐCLGD đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

6.4

Công văn

203/KH-BGDĐT

27/3/2017

Kế hoạch triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCLGD đại học năm 2017

6.5

Quyết định

956/QĐ-BGDĐT

27/3/2017

Quyết định về việc giao nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học

 

Đảm bảo chất lượng văn bản pháp quy phạm pháp luật

TT

Loại văn bản

Số hiệu văn bản

Năm ban hành

Tên văn bản

1. Văn bản về tổ chức quản lý

1.1

Luật

58/2010/QH12

2010

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010

1.2

Nghị định

29/2012/NĐ-CP

2012

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

1.3

Nghị định

41/2012/NĐ-CP

2012

Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 18/5/2012 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

1.4

Nghị định

55/2012/NĐ-CP

2012

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 Quy định về thành lập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

1.5

Nghị định

141/2013/NĐ-CP

2013

Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

1.6

Nghị định

27/2012/NĐ-CP

2012

Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

1.7

Thông tư

14/2012/TT-BNV

2012

Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

1.8

Thông tư

15/2012/TT-BNV

2012

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

1.9

Thông tư liên tịch

07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV

2009

Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV 15/4/2009 Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

1.10

Thông tư liên tịch

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

2014

Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

1.11

Thông tư

08/2014/TT-BGDĐT

2014

Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

1.12

Quyết định

26/2014/QĐ-TTg

2014

Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở thành viên

1.13

Quyết định

64/2013/QĐ-TTg

2013

Quyết định 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện

1.14

Nghị định

41/2012/NĐ-CP

2012

Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 Ban hành vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

1.15

Thông tư

24/2015/TT-BGDĐT

2015

Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

1.16

Quyết định

33/2007/QĐ-BGDĐT

2007

Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 Ban hành quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

1.17

Thông tư

22/2012/TT-BGDĐT

2012

Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo QĐ số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng BGDĐT

1.18

Thông tư

13/2017/TT-BGDĐT

2017

Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23/5/2017 quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

2. Chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo

2.1

Thông tư

57/2011/TT-BGDĐT

2011

Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 Ban hành quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sỹ, thạc sỹ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

2.2

Thông tư

03/2010/TT-BGDĐT

2010

Thông tư 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 Ban hành Ban hành quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng

2.3

Thông tư

17/2006/TT-BQP

2016

Thông tư 17/2016/TT-BQP ngày 11/3/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân dội

2.4

Văn bản hợp nhất

09/VBHN-BGDĐT

2011

Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BGDĐT ngày 07/3/2015 Ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sỹ, thạc sỹ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (hợp nhất TT 57/2011/TT-BGDĐT và TT 20/2012/TT-BGDĐT

2.5

Thông tư

15/2014/TT-BGDĐT

2014

Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 Ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ

2.6

Thông tư

23/2014/TT-BGDĐT

2014

Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 Ban hành về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

2.7

Văn bản hợp nhất

17/VBHN-BGDĐT

2007

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Hợp nhất QĐ 43/2007/QĐ-BGDĐT và TT 57/2012)

2.8

Thông tư

45/2014/TT-BGDĐT

2014

Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT ngày 17/12/2014 Quy định chuyển đổi loại hình trường ĐH dân lập sang loại hình trường ĐH tư thục

2.9

Thông tư

07/2015/TT-BGD

2015

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lục mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của GDĐH và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ

2.10

Quyết định

795/QĐ-BGDĐT

2010

Quyết định 795/QĐ-BGDĐT ngày 27/2/2010 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sịnh, kiểm tra và xử lý việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau ĐH, ĐH, CĐ và TCCN

2.11

Thông tư

24/2015/TT-BGDĐT

2015

Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

2.12

Thông tư

32/2015/TT-BGDĐT

2015

Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 Quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

2.13

Văn bản hợp nhất

02/VBHN-BGDĐT

2015

VBHN 02/VBHN-BGDĐT ngày 05/8/2015 Quy định về đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH (Hợp nhất TT 55/2012/TT-BGD&ĐT và TT 08/2015/TT

2.14

Thông tư

04/2016/TT-BGDĐT

2016

Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 Quy định Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

2.15

Thông tư

08/2011/TT-BGDĐT

2011

Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 Quy dịnh điều kiện, hồ sơ, quy định mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

2.16

Nghị định

49/2015/NĐ-CP

2015

Nghị định 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các CSGD trình độ ĐH, CĐ, TC thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

2.17

Công văn

7324/BGDĐT-NGCBQLGD

2013

Công văn 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 8/10/2013 Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

2.18

Văn bản hợp nhất

19/VBHN-BGDĐT

2014

VBHN 19/VBHN-BGDĐT ngày 21/5/2014 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (Hợp nhất QĐ 62/2008/QĐ-BGDĐT và TT 15/2011/TT-BGDĐT)

2.19

Thông tư

38/2010/TT-BGDĐT

2010

Thông tư 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 Ban hành quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

2.20

Quyết định

36/2007/QĐ-BGDĐT

2007

Quyết định 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2007 Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

2.21

Thông tư

06/2017/TT

2017

Thông tư 06/2017/TT ngày 15/3/2017 Ban hành quy chế đào tạo vừa học vừa làm trình độ đại học

2.22

Thông tư

07/2017/TT-BGDĐT

2017

Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 Ban hành quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

2.23

Quyết định

 

2017

Quyết định quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đăng với trình độ đại học

2.24

Thông tư

09/2017/TT-BGDĐT

2017

Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 Ban hành điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

2.25

Thông tư

22/2017/TT-BGDĐT

2017

Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 Ban hành điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

2.26

Quyết định

18/2017/QĐ-TTg

2017

Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

2.27

Thông tư

27/2016/TT-BGDĐT

2016

Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên

3.1

Quyêt định

174/2008/QĐ-TTg

2008

Quyết định 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS

3.2

Quyết định

05/2015/NĐ-CP

2015

Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động

3.3

Nghị định

113/2015/NĐ-CP

2015

Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 Quy đinh phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở GD nghề nghiệp công lập

3.4

Thông tư liên tịch

28/2015/TTLT

2015

Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015 Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các CSGD ĐH công lập

3.5

Thông tư

47/2014/TT-BGDĐT

2014

Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

3.6

Thông tư liên tịch

24/2014/TTLT

2014

Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 ngày Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KHCN

3.7

Thông tư

08/2016/TT-BGDĐT

2016

Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các CSGD công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

3.8

Thông tư

05/2016/TT-BGDĐT

2016

Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

3.9

Nghị định

41/2012/NĐ-CP

2012

Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 Ban hành quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

3.10

Thông tư liên tịch

36/2014/TTLT

2014

Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

3.11

Thông tư liên tịch

28/2015/TTLT

2015

Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015 Ban hành hướng dẫn thực hiên bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

3.12

Văn bản hợp nhất

27/VBHN-BGDĐT

2014

VBHN 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 Quy định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

3.13

Thông tư

11/2017/TT-BGDĐT

2017

Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT ngày 05/5/2017 Ban hành quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

3.14

Thông tư

18/2017/TT-BGDĐT

2017

Thông tư 18/2017/TT-BGDDT ngày 21/7/2017 Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

3.15 Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT 28/11/2008 Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
3.16 Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV 15/04/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo
3.17 Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT 15/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo quyết định số 64/2008/qđ-bgdđt ngày 28 tháng 11 năm 2008 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
3.18 Thông tư 74/2012/TT-BTC 14/05/2012 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ.

4. Người học

4.1

Quyết định

5323/QĐ-BGDĐT

2012

Quyết định 5323/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2012 ban hành công tác học sinh sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016

4.2

Thông tư

16/2015/TT-BGDĐT

2015

Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 Ban hành quy chế kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

4.3

Thông tư

27/2009/TT-BGDĐT

2009

Thông tư 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 ban hành quy chế ngoại trú của HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

4.4

Thông tư

27/2011/TT-BGDĐT

2011

Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 ban hành quy chế công tác học sinh sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

4.5

Thông tư

39/2010/TT-BGDĐT

2010

Thông tư 39/2010/TT-BGDĐT ngày 23/12/2010 ban hành quy định về đánh giá công tác HSSV của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

4.6

Quyết định

50/2007/QĐ-BGD

2007

Quyết định 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 Ban hành quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV trong các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN

4.7

Quyết định

53/2015/QĐ-TTg

2015

Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 ban hành chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp

4.8

Công văn

993/CTr-BYT-BGDĐT

2012

Công văn 993/CTr-BYT-BGDĐT ngày 16/11/2012 về Phối hợp giữa Bộ Y tế và BGDĐT về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, HS, SV trong các CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020

4.9

Kế hoạch

997/KH-BYT-BGDĐT

2012

Kế hoạch 997/KH-BYT-BGDĐT ngày 19/11/2012 ban hành Kế hoạch thực hiện “chương trình Phối hợp giữa Bộ Y tế và BGDĐT về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, HS, SV trong các CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2012-2020” giai đoạn 2012-2015

4.10

Thông tư

10/2016/TT-BGDĐT

2016

Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 Ban hành quy chế công tác SV đối với chương trình đào tạo ĐH hệ chính quy

4.11

Nghị định

86/2015/NĐ-CP

2016

Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2016 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

4.12

Thông tư liên tịch

09/2016/TTLT

2016

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

4.13

Văn bản hợp nhất

28/VBHN-BGDĐT

2014

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục ĐH và TCCN thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

4.14

Văn bản hợp nhất

29/VBHN-BGDĐT

2014

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

4.15

Nghị định

57/2017/NĐ-CP

2017

Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 Ban hành quy định về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

4.16

Công văn

2919/BGDĐT-GDĐH

2017

Công văn 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

5. Khoa học công nghệ

5.1

Luật

29/2013/QH13

2013

Luật Khoa học công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013

5.2

Nghị định

08/2014/NĐ-CP

2014

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN

5.3

Nghị định

40/2014/NĐ-CP

2014

Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Ban hành quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KHCN

5.4

Nghị định

64/2013/NĐ-CP

2013

Nghị định 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 Ban hành xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ

5.5

Nghị định

99/2014/NĐ-CP

2014

Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 Ban hành quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH&CN trong các cơ sở GDĐH

5.6

Thông tư liên tịch

19/2012/TTLT-BTC-BKH&CN-BTTTT

2012

Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&CN-BTTTT ngày 15/02/2012Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN

5.7

Quyết định

213/QĐ-BKHCN

2012

Quyết định 213/QĐ-BKHCN ngày 21/02/2012 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

5.8

Thông tư

09/2014/TT-BKHCN

2014

Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

5.9

Thông tư

11/2016/TT-BGDĐT

2016

Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 Quy định về quản lý đề tài KHCN cấp bộ của Bộ Giáo dục và đào tạo

6. Hợp tác quốc tế

6.1

Nghị định

165/2004/NĐ-CP

2004

Nghị định số 165/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

6.2

Nghị định

73/2012/NĐ-CP

2012

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

6.3

Thông tư

34/2014/TT-BGDĐT

2014

Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

7. Cơ sở vật chất

7.1

Luật

50/2014/QH13

2014

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

7.2

Luật

43/2013/QH13

2013

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

7.3

Nghị định

11/2015/NĐ-CP

2015

Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015 Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

7.4

Quyết định

64/2013/QĐ-TTg

2013

Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 41589 Ban hành điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhâp, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện

7.5

Nghị định

32/2015/NĐ-CP

2015

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

7.6

Nghị định

46/2015/NĐ-CP

2015

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

7.7

Nghị định

59/2015/NĐ-CP

2015

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Quản lý dự án đầu tư xây dựng

7.8

Quyết định

121/2007/QĐ-TTg

2007

Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường ĐH và CĐ giai đoạn 2006-2020

7.9

Tiêu chuẩn

3981:1985

1985

Tiêu chuẩn số TCVN 3981:1985 Tiêu chuẩn thiết kế trường đại học

7.10

Nghị định

30/2015/NĐ-CP

2015

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư về lựa chọn nhà đầu tư

7.11

Nghị định

63/2014/NĐ-CP

2014

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư về lựa chọn nhà thầu

7.12

Quyết định

 

2007

QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mứcvà chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước,đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

8. Kế hoạch -Tài chính

8.1

Luật

03/2003-QH11

2003

Luật số 03/2003-QH11 ngày 17/6/2003 Luật kế toán

8.2

Luật

83/2015/QH13

2015

Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Luật Ngân sách Nhà nước

8.3

Luật

67/2014/QH13

2014

Luật số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Luật đầu tư

8.4

Nghị định

08/2006/NĐ-CP

2006

Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

8.5

Nghị định

63/2014/NĐ-CP

2014

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

8.6

Luật

43/2013/QH13

2013

Luật số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Luật đấu thầu

8.7

Nghị định

16/2015/NĐ-CP

2015

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

8.8

Quyết định

86/2013/QĐ-TTg

2015

Quyết định số 86/2013/QĐ-TTg ngày 2/10/2015 Quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với CSGD và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

8.9

Nghị định

30/2015/NĐ-CP

2015

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

8.10

Thông tư

81/2006/TT-BTC

2006

Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính

8.11

Thông tư

172/2009/TT-BTC

2009

Thông tư số 172/2009/TT-BTC ngày 26/8/2009 Thông tư sửa đổi một số điểm của Thông tư 81/2006/TT-BTC

8.12

Nghị định

105/2013/NĐ-CP

2013

Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2015 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

8.13

Nghị định

128/2004/NĐ-CP

2004

Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước

8.14

Thông tư

10/2011/TT-BTC

2011

Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2015 Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

8.15

Thông tư

17/2013/TT-BTC

2013

Thông tư số 17/2013/TT-BTC ngày 19/02/2013 Sửa đổi một số điều của Thông tư 10/2011/TT-BTC

8.16

Thông tư

141/2009/TT-BTC

2009

Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 Quy định chế độ tài chính thực hiện đề án “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng NSNN”

8.17

Nghị định

49/2010/NĐ-CP

2010

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với CSGD thuộc hệ thống GD quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm 2014-2015

8.18

Nghị định

74/2013/NĐ-CP

2013

Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 49/2010/NĐ-CP

8.19

Thông tư liên tịch

20/2014/TTLT

2014

Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT -BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 49/2010/NĐ-CP và NĐ 74/2013/NĐ-CP

8.20

Thông tư liên tịch

14/2015/TTLT

2015

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/7/2015 Sửa đổi bổ sung một số điều của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTNXH

8.21

Thông tư

05/2014/TT-BTC

2014

Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động QL dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ

8.22

Nghị định

31/2012/NĐ-CP

2012

NGHỊ ĐỊNH Quy định mức lương tối thiểu chung

8.23

Thông tư

139/2010/TT-BTC

2010

THÔNG TƯ Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

8.24

Thông tư

40/2017/TT-BTC

2017

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ

 

8.25

Thông tư

123/2009/TT-BTC

2017

Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

 

8.26

Thông tư

140/2017/TT-BTC

2007

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập

 

8.27

Thông tư liên tịch

68/2011/TTLT

2011

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

 

8.28

Thông tư liên tịch

07/2013/TTLT

2011

Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập