Self/ External Assessment Plan

08/09/2020 19:35

- Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài 02 CT ĐT thạc sĩ năm 2021

- Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài 03 CT ĐT CLC PFIEV năm 2021

- Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài 08 CT ĐT theo TC AUN-QA năm 2021

- Kế hoạch kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN - QA năm 2019

- Kế hoạch tự đánh giá và cải tiến CSGD năm 2019

- Kế hoạch điều chỉnh kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN - QA năm 2019

- Kế hoạch Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn HCERES năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Công trình thủy năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Công trình xây dựng năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (CLC) năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành SPKT Công nghệ Điện - Điện tử năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Quản lý Công nghiệp năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kinh tế Xây dựng năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Nhiệt năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Quán lý tài nguyên Môi trường năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Môi trường năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kiến trúc năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật hóa học năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Dầu khí năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ sinh học năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệthực phẩm năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ( CLC) năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử (CLC) năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thông tin năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thông tin (TA) năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Tàu thủy năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Cơ khí năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Cơ điện tử năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ chế tạo máy năm 2016

- Kế hoạch tự đánh giá và Kiểm định AUN CTĐT CTTT ngành ĐT_VT năm 2015

- Kế hoạch tự đánh giá và Kiểm định AUN CTĐT CTTT ngành HTN năm 2015

 


OTHER INFORMATION