DHBK

Thông báo Kế hoạch triển khai một số hoạt động KHCN do Quỹ phát triển KHCN tài trợ

02/11/2021 16:07

Kính gửi: Các đơn vị.

Phòng KHCN&HTQT kính gửi các đơn vị kế hoạch thực hiện một số hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) do Quỹ Phát triển KHCN Đại học Đà Nẵng tài trợ cụ thể như sau:

- Đối với hồ sơ thưởng công bố khoa học trên tạp chí uy tín quốc tế năm 2021: hồ sơ đề nghị thưởng của từng cá nhân, danh sách tổng hợp từ đơn vị cho tất cả các bài báo khoa học có thời điểm công bố được ghi trên bài báo đăng tạp chí từ 30/11/2020 đến 30/11/2021 được thực hiện theo Phụ lục 1 ;

- Đối với hồ sơ hỗ trợ kinh phí tổ chức hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia: hồ sơ đề nghị hỗ trợ của mỗi hội thảo, danh sách tổng hợp tất cả các hội thảo đề xuất Quỹ hỗ trợ trong năm 2022 của toàn đơn vị được thực hiện theo Phụ lục 2 ;

- Đối với hồ sơ hỗ trợ kinh phí nhà khoa học xuất sắc (nước ngoài) đến công tác ngắn hạn tại đơn vị; hồ sơ đề nghị hỗ trợ của mỗi nhà khoa học, danh sách tổng hợp các nhà khoa học dự kiến sẽ mời trong năm 2022 được thực hiện theo Phụ lục 3 ;

- Đối với các kết quả KH&CN được đăng ký bằng phát minh sáng chế: hồ sơ đề nghị hỗ trợ được thực hiện theo Phụ lục 4 ;

- Đối với các nội dung khác phục vụ khuyến khích, phát triển tiềm lực KH&CN, các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí đến Quỹ để xem xét tài trợ;

Các đơn vị tổng hợp tất cả các hồ sơ liên quan đến các mục của các cá nhân trong đơn vị mình và gửi đến Phòng KHCN&HTQT (gồm bản mềm và bản in) trước ngày 05/12/2021 để Phòng trình BGH ký và gửi ĐHĐN.

Trân trọng.

Phòng KHCN&HTQT.

Phụ lục và các biểu mẫu vui lòng tải tại đây