DHBK

Chức năng, nhiệm vụ phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế

26/02/2017 07:48

Giới thiệu

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế là một phòng chức năng của Trường, được thành lập từ năm 2006 với tên gọi đầu tiên là Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác Quốc tế, đến năm 2014 được đổi tên thành Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế theo Quyết định số 6539/QĐ-ĐHĐN ngày 06/11/2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

Chức năng

Phòng Khoa học - Công nghệ & Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý và xây dựng chiến lược phát triển toàn bộ hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và hợp tác nhà trường - doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Nhiệm vụ

1. Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế: Phối hợp với các đơn vị quản lý của Trường và của các Ban liên quan của Đại học Đà Nẵng để nghiên cứu và đề xuất với Ban giám hiệu các mục tiêu và định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế cũng như các dự án phát triển khoa học công nghệ, các hợp tác nhà trường – doanh nghiệp để không ngừng nâng cao uy tín và hiệu quả của nhà trường trong các hoạt động khoa học – công nghệ và hợp tác quốc tế.

2. Xây dựng văn bản quản lý các hoạt động Khoa học – Công nghệ và Hợp tác Quốc tế: Chủ trì công tác xây dựng văn bản quản lý các hoạt động Khoa học – Công nghệ và Hợp tác Quốc tế theo quy chế xây dựng và ban hành văn bản pháp quy nội bộ của Đại học Đà Nẵng, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản quy chế, quy định, đề án liên quan đến các công tác có liên quan.

3. Quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ: Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị về thủ tục đăng ký, quản lý và nghiệm thu các loại đề tài theo quy định hiện hành; Đảm nhận các thủ tục, theo dõi quản lý các đề tài KH&CN các cấp của các cán bộ và giảng viên của nhà trường: đề tài cán bộ trẻ, đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp Tỉnh, Thành phố, cấp Nhà nước và các loại đề tài trong và ngoài nước từ các dự án hợp tác nhà trường – doanh nghiệp và hợp tác quốc tế; Đảm nhận các thủ tục, theo dõi quản lý đề tài NCKH sinh viên; Tham gia các hội đồng đánh giá, tuyển chọn và nghiệm thu đề tài các cấp;  Hỗ trợ các chủ nhiệm đề tài thanh quyết toán kinh phí khoa học công nghệ.

4. Quản lý việc thực hiện các hoạt động Hợp tác Quốc tế: Quản lý, xây dựng phương án, kế hoạch Hợp tác Quốc tế trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà trường; Hướng dẫn, thực hiện các thủ tục hỗ trợ các đơn vị, cá nhân triển khai các hoạt động hợp tác Quốc tế, hồ sơ học bổng, đào tạo ở nước ngoài theo các quy định hiện hành; Phối hợp với các đơn vị và chủ trì thực hiện các hoạt động đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại nhà trường;

5. Quản lý, tổ chức và phát triển các hoạt động Khoa học – Công nghệ:  Xây dựng chiến lược phát triển hợp tác Nhà trường - Doanh nghiệp trong lĩnh vực Khoa học – Công nghệ; Hướng dẫn, hỗ trợ làm thủ tục thành lập, theo dõi và phát triển số lượng và chất lượng hoạt động của các nhóm nghiên cứu – giảng dạy TRT của nhà trường;  Quản lý các hoạt động Báo cáo Khoa học, Seminar được thực hiện tại các đơn vị của nhà trường; Quản lý, tổ chức các hoạt động các Hội nghị, Hội thảo trong và ngoài nước được thực hiện tại trường; Tham gia quản lý và tổ chức soạn thảo các dự án khoa học công nghệ của nhà trường; Quản lý và phát triển các công bố khoa học trong và ngoài nước, bằng phát minh, sáng chế, chuyển giao công nghệ; Tham gia quản lý và phát triển hoạt động của các Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ; Quản lý hiệu quả hoạt động của các trang thiết bị của các phòng thí nghiệm, trung tâm, xưởng tại nhà trường.

6. Quản lý, tổ chức và phát triển các hoạt động Hợp tác Quốc tế:  Xác định các hướng ưu tiên cho việc phát triển các hoạt động Hợp tác quốc tế của nhà trường; Dịch thuật và xác nhận các giấy tờ liên quan đến hợp tác quốc tế từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài và ngược lại; Soạn thảo các văn bản hợp tác và kiểm tra tính đúng đắn, chính xác và phù hợp của các văn bản hợp tác của nhà trường ký kết với các đối tác trong và ngoài nước; Thực hiện các công việc liên quan đến báo cáo và quản lý khách quốc tế đến làm việc tại nhà trường; Chuẩn bị các loại quà tặng, nội dung và in ấn các Brochures giới thiệu nhà trường; Quản lý, lưu trữ các giấy tờ, tài liệu và công văn, văn bản hợp tác của công tác Hợp tác Quốc tế; Phối hợp với phòng Đào tạo để tăng cường và phát triển các chương trình liên kết đào tạo Sau Đại học với các trường đại học và cơ sở đào tạo nước ngoài.

7. Hỗ trợ, quản lý kết quả các hoạt động Khoa học – Công nghệ và Hợp tác Quốc tế: Tiếp nhận, hỗ trợ triển khai và lưu trữ các công văn liên quan đến Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Lưu trữ hồ sơ Nghiên cứu Khoa học đề tài các cấp;- Làm các giấy xác nhận có liên quan đến hoạt động Khoa học – Công nghệ và Hợp tác Quốc tế của cán bộ, giảng viên và sinh viên; Cập nhật các tin tức, thông báo liên quan về các hoạt động Khoa học – Công nghệ, Hợp tác Quốc tế lên trang website của phòng và nhà trường;- Thông báo các thông tin liên quan các hoạt động Khoa học – Công nghệ, Hợp tác Quốc tế đến các đơn vị có liên quan để phối hợp triển khai;

8. Các nhiệm vụ khác: Triển khai các Giải thưởng Khoa học Công nghệ hàng năm đến cán bộ, giảng viên và sinh viên: Nafosted, Tài năng Khoa học trẻ, Giải thưởng Honda, Holcim Prize, Loa Thành…; Triển khai các hoạt động triển lãm thành tựu khoa học công nghệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường; Phối hợp Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, Hội nghị SV NCKH, Triển lãm thành tựu khoa học công nghệ của sinh viên; Phối hợp triển khai tổ chức cuộc thi khoa học công nghệ của sinh viên; Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.