DHBK

Tổ chức nhân sự

28/02/2017 03:17

Cơ cấu tổ chức

Phòng Khoa học - Công nghệ & Hợp tác Quốc tế có 1 Trưởng phòng và 2 Phó trưởng phòng. Trưởng phòng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó trưởng phòng và các chuyên viên phù hợp với đặc điểm, yêu cầu công tác, cụ thể theo đề án việc làm sẽ được xây dựng.

Phân cấp

Trưởng phòng thừa lệnh Hiệu trưởng ký công văn thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao gửi đi các cơ quan, tổ chức và cá nhân ngoài trường không thuộc các cấp quản lý cao hơn. Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng thừa lệnh Hiệu trưởng ký các công văn điều hành thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao gửi các đơn vị trong trường; ký các giấy chứng nhận liên quan đến kết quả các hoạt độngkhoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế của cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường.

Trưởng phòng được phép phát ngôn, cung cấp thông tin tới các cơ quan thông tin đại chúng về chủ trương, quan điểm của Nhà trường về lĩnh vực KH, CN và HTQT đã được Ban giám hiệu thông qua. Các Phó Trưởng phòng được phép cung cấp thông tin, giải thích với cán bộ của trường, sinh viên và phụ huynh về chủ trương, quan điểm của Nhà trường liên quan tới mảng công tác của Phó Trưởng phòng thuộc phạm vi được phân công và đã được Ban giám hiệu thông qua.

Chuyên viên được phép cung cấp thông tin, giải thích với cán bộ của trường, sinh viên và phụ huynh về chủ trương, quan điểm của Nhà trường liên quan tới công tác của chuyên viên được phân công và theo quy trình, giới hạn đã được Trưởng phòng thông qua.