DHBK

Thông báo thời gian nghiệm thu đề tài Cấp cơ sở do Qũy MURATA tài trợ năm 2020

06/08/2021 08:56

Căn cứ Hợp đồng đã ký thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở do Qũy Murata tài trợ năm 2020. Phòng KHCN&HTQT xin thông báo lại thời gian nộp sản phẩm là trước ngày 15 tháng 8 năm 2021. Thời gian nghiệm thu đề tài là trước ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Để thuận tiện trong việc kịp thời gian nghiệm thu trước ngày 15/9. Kính đề nghị các chủ nhiệm đề tài chuẩn bị BC tổng kết bằng tiếng Việt (bản mềm và bản giấy) trước và các sản phẩm đã đăng ký và nộp về Phòng KHCN trước ngày 15/8. Mẫu báo cáo giống đề tài cơ sở do trường Quản lý có thể tải tại đây (lưu ý thêm chữ do Quỹ Murata tài trợ)