DHBK

Quyết định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2021-2022

29/04/2022 14:54

Thông báo Quyết định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2021 - 2022.

Sinh viên xem chi tiết tại: https://drive.google.com/.../1h2CFB9S3CjsqagKH70GeVub6Xpq...