DHBK

Các ngành mới

09/03/2022 11:01

Trường Đại học Bách khoa dự kiến mở mới 3 chuyên ngành, bao gồm:

1. Ngành Công nghệ sinh học - Chuyên ngành Công nghệ Sinh học Y-Dược

Mô tả: Mục tiêu chung của chuyên ngành Công nghệ Sinh học Y-Dược là đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo trong lĩnh vực Công nghệ sinh học y dược; có khả năng học tập suốt đời; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc đa ngành, đa văn hoá; có ý thức phục vụ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.              

2. Ngành Kỹ thuật Xây dựng- Chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý xây dựng đô thị thông minh

Mô tả: Trong kỷ nguyên cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng, ngành xây dựng Việt Nam đang chuyển mình thích ứng mạnh mẽ, trong đó nổi bật nhất là xu thế xây dựng đô thị thông minh “smart city”. Các giải pháp và công nghệ thông minh như: BIM, Trí tuệ nhân tạo, IoT, Viễn thám, GIS …, được ứng dụng trong kỹ thuật xây dựng và quản lý xây dựng đô thị. Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng xin giới thiệu Ngành Kỹ thuật xây dựng- Chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý xây dựng đô thị thông minh (Civil Engineering-Smart City Construction Engineering and Management), đây là một hướng đào tạo mới không những đáp ứng được nguồn nhu cầu nhân lực trong nước mà còn có khả năng hội nhập trong cộng đồng xây dựng thuộc khu vực và thế giới hiện nay và trong thời gian đến.            

3. Ngành Kỹ thuật Xây dựng- Chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng

Mô tả:Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng là chuyên ngành mới, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và ứng dụng thành tựu của cách mạng 4.0 trong xây dựng. Kỹ sư tốt nghiệp ngành có khả năng sử dụng các công cụ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo để giải quyết các vấn đề mới trong xây dựng.