GIỚI THIỆU SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HESSEN (CHLB ĐỨC) NĂM HỌC 2018-2019

20/05/2022 14:58

I.Đối tượng & tiêu chí xét chọn:

-Là sinh viên chính quy thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên của ĐHĐN;

-Kết quả học tập học kỳ I, năm học 2018-2019 đạt từ 7,5 trở lên tính theo thang điểm 10 (hoặc tương đương đối với thang điểm 4);

-Có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác (Có giấy xác nhận của địa phương);

-Trong năm học 2018-2019 chưa nhận học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác (Trừ học bổng khuyến khích học tập);

-Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông hoặc các hình thức khác (Có giấy chứng nhận);

II.Giá trị học bổng:

12 tháng x 18 Euro = 216 Euro/suất (quy đổi ra tiền Việt Nam).

III.Số suất học bổng:

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng được 3 suất

IV.Hình thức và thời gian nộp hồ sơ:

-Hồ sơ bao gồm: tờ khai thông tin cá nhân viết tay; giấy chứng nhận kết quả học tập. (Tải mẫu trong link đính kèm)

-Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: SV Trường Đại học Bách khoa nộp hồ sơ tại Khu hành chính một cửa, Bàn số 5, Phòng A108. Nộp hồ sơ trước ngày 10.03.2019

• Một số lưu ý khi làm hồ sơ:

-Sinh viên đọc kỹ Hướng dẫn làm hồ sơ xin cấp học bổng. (trong link đính kèm).

-Sinh viên kẹp giấy tờ vào bì hồ sơ, ghi rõ tên, lớp và tên học bổng mình apply trước khi nộp.

Link Hướng dẫn làm hồ sơ: https://goo.gl/36dNXL

Link Mẫu giấy chứng nhận KQHT: https://goo.gl/mgHnsT

Link Mẫu Tờ khai Thông tin SV: https://goo.gl/jf1kEj