Quyết định về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I 2020-2021

20/05/2022 14:08

Quyết định miễn giảm học phí cho sinh viên là con cán bộ ĐHĐN

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo cận nghèo

Quyết định chi trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

 

 

Miễn giảm học phí kỳ I cho sinh viên hệ chính quy