Tổ chức nhân sự

25/02/2022 14:26

Cán bộ viên chức

Chức vụ

Nhiệm vụ

TS. Huỳnh Hữu Hưng

Mobile: 0905 444 669

Email: hhhung@dut.udn.vn

Trưởng phòng

Phụ trách công việc chung của Phòng Công tác Sinh viên, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác thuộc nhiệm vụ của Phòng

TS. Phan Thị Thúy Hằng

Mobile: 0935 606 756

Email: ptthang@dut.udn.vn

Phó Trưởng phòng Phụ trách công việc chung của Phòng Công tác Sinh viên

CN. Đào Thị Hương Duyên

Mobile: 0906 492 462

Email: dthduyen@dut.udn.vn

Chuyên viên

Phụ trách các công việc:

- Công tác nội vụ văn phòng,

- Quản lý sinh viên,

- Sĩ quan sự bị.

CN. Nguyễn Minh Đạt

Mobile: 0832 111 149

Email: nmdat@dut.udn.vn

Chuyên viên

Phụ trách các công việc:

- Quản lý sinh viên Lào,

- Khám sức khỏe sinh viên,

- Xét học bổng tài trợ doanh nghiệp,

- Quản lý sinh viên,

- Thủ tục sinh viên đi nước ngoài

CN. Trần Thanh Huyền

Mobile: 0905 171 787

Email: tthuyen@dut.udn.vn

Chuyên viên

Phụ trách các công việc:

- Chế độ chính sách,

- Thi sinh viên giỏi, Olympic,

- Quản lý sinh viên,

CN. Phùng Huyền Nhung

Mobile: 0905 198 643

Email: phnhung@dut.udn.vn

Chuyên viên

Tư vấn và hỗ trợ giải quyết công việc tại Hành chính 1 cửa Phục vụ Sinh viên

CN.Đới Phương Thanh

Mobile:0702 303 082

Email: dpthanh@dut.udn.vn

Chuyên viên

Tư vấn và hỗ trợ giải quyết công việc tại Hành chính 1 cửa Phục vụ Sinh viên

CN. Phạm Trần Anh Trọng

Mobile: 0367 265 460

Email: ptatrong@dut.udn.vn

Chuyên viên

Tư vấn và hỗ trợ giải quyết công việc tại Hành chính 1 cửa Phục vụ Sinh viên


CÁC THÔNG TIN KHÁC