Dự án PURSEA “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á – PURSEA” (tiếng Pháp: Pilotage universitaire rénové dans le Sud-Est asiatique), hay dự án Eramus+ CBHE 609879, thuộc khuôn khổ chương trình Erasmus+: Tăng cường năng lực các trường đại học do Liên minh Châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020 – 2023.  Trang web của dự án: http://pursea.hanu.vn.

 

Dự án PURSEA nhằm tăng cường năng lực quản trị đại học cho đội ngũ nhân sự của 8 trường đại học tại Châu Á – Thái Bình Dương, cùng với sự đồng hành của các đối tác Châu Âu tại Pháp, Bỉ và Đức. Dự án bao gồm 10 gói công việc, được giao cho 16 trường thành viên tham gia dự án. Các gói công việc bao gồm việc tổ chức các khoá tập huấn, trao đổi kinh nghiệm và thực hành quản trị, nhằm 3 mục tiêu chính, đó là:

 

(1) Xây dựng phương pháp và bộ công cụ cần thiết nhằm tăng cường năng lực của các trường châu Á trong việc xây dựng và triển khai chiến lược phát triển của từng trường;

 

(2) Triển khai thực hiện thí điểm một kế hoạch hành động chiến lược ưu tiên cũng như các cơ chế, công cụ quản trị hỗ trợ cho sự thay đổi;

 

(3) Xây dựng bộ công cụ để chia sẻ kinh nghiệm của các trường đã thực hiện dự án với các trường trong khu vực về việc xây dựng chiến lược phát triển cũng như hoạt động quản trị và quản lý trường đại học.