Cơ cấu tổ chức

13/12/2022 10:48

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1

NGUYỄN ĐÌNH LÂM
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường ĐHBK, Chủ tịch Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.078.015
Email: ndlam@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN QUANG TRUNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Chủ nhiệm UBKT ĐU Trường ĐHBK, Thư ký Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.048.893
Email: nqtrung@dut.udn.vn

 

3

 

PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG

 

 

4

 

HỒ KỲ MINH

 

 

BAN ĐÀO TẠO - CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC

1

LÊ KIM HÙNG
GS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng ban Ban Đào tạo - Chất lượng Giáo dục - Khoa học và Hợp tác Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.112.526
Email: lekimhung@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN HỒNG HẢI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0918.326.818
Email: nhhai@dut.udn.vn, honghaidhbk@yahoo.com

 

3

 

VŨ THỊ BÍCH HẬU

 

 

4

NGUYỄN TẤN KHÔI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.511.888
Email: ntkhoi@dut.udn.vn

 

5

 

LÊ TRƯỜNG KỶ

 

 

6

LÊ THỊ KIM OANH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0985.756.959
Email: ltkoanh@dut.udn.vn

 

7

 

NGUYỄN THÀNH

 

 

BAN TỔ CHỨC - TÀI CHÍNH - CƠ SỞ VẬT CHẤT

1

TRẦN QUANG HƯNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trưởng ban Ban Tổ chức - Tài chính - Cơ sở vật chất Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0947.747.576
Email: tqhung@dut.udn.vn

 

2

DƯƠNG VIỆT DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất, Phó Chủ nhiệm UBKT ĐU Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.504.702
Email: dvdung@dut.udn.vn

 

3

NGÔ VĂN DƯỠNG
PGS. TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.405.526
Email: nvduong@ac.udn.vn

 

4

NGUYỄN HỮU HIẾU
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường ĐHBK, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.976.589
Email: nhhieu@dut.udn.vn

 

5

TÔ VĂN HÙNG
TS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.131.777
Email: tvhung@dut.udn.vn, tohungkts@gmail.com

 

6

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên chính
Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK, Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC