Cơ cấu tổ chức

13/12/2022 10:48

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1

NGUYỄN ĐÌNH LÂM
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường ĐHBK, Chủ tịch Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.078.015
Email: ndlam@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN QUANG TRUNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Chủ nhiệm UBKT ĐU Trường ĐHBK, Thư ký Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.048.893
Email: nqtrung@dut.udn.vn

 

3

DƯƠNG VIỆT DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất, Phó Chủ nhiệm UBKT ĐU Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.504.702
Email: dvdung@dut.udn.vn

 

4

 

PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG

 

 

5

NGUYỄN HỒNG HẢI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0918.326.818
Email: nhhai@dut.udn.vn, honghaidhbk@yahoo.com

 

6

 

VŨ THỊ BÍCH HẬU

 

 

7

NGUYỄN HỮU HIẾU
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường ĐHBK, Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.976.589
Email: nhhieu@dut.udn.vn

 

8

LÊ KIM HÙNG
GS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.112.526
Email: lekimhung@dut.udn.vn

 

9

TÔ VĂN HÙNG
TS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.131.777
Email: tvhung@dut.udn.vn, tohungkts@gmail.com

 

10

TRẦN QUANG HƯNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0947.747.576
Email: tqhung@dut.udn.vn

 

11

NGUYỄN TẤN KHÔI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.511.888
Email: ntkhoi@dut.udn.vn

 

12

 

LÊ TRƯỜNG KỶ

 

 

13

 

HỒ KỲ MINH

 

 

14

LÊ THỊ KIM OANH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0985.756.959
Email: ltkoanh@dut.udn.vn

 

15

TRẦN ĐÌNH KHÔI QUỐC
TS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0905.356.565
Email:  tdkquoc@ac.udn.vn

 

16

 

NGUYỄN THÀNH

 

 

17

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên chính
Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK, Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC