Hội đồng trường

03/02/2017 20:33

1. Quyết định thành lập Hội đồng Trường

Tải về tại đây.

Các nghị quyết công nhận thành viên Hội đồng Trường: 46/NQ-HDĐH, 61/NQ-HDĐH

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của Nhà trường.  

b) Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở của Nhà trường và các văn bản quy phạm khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường sau khi có ý kiến của Giám đốc ĐHĐN, phù hợp với quy định của pháp luật và của ĐHĐN. 

c) Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. 

d) Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của Nhà trường; ban hành danh mục, đề án vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động sau khi có ý kiến của Giám đốc ĐHĐN phù hợp với quy định của pháp luật và của ĐHĐN. 

đ) Quyết định nhân sự Hiệu trưởng theo quy chế công nhận, bổ nhiệm hiện hành của ĐHĐN và trình Hội đồng ĐHĐN ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng theo thẩm quyền; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Phó Hiệu trưởng trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng theo quy chế công nhận, bổ nhiệm hiện hành của ĐHĐN; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của Chủ tịch Hội đồng trường, của Hiệu trưởng và trình Giám đốc ĐHĐN đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo quy định; lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết. 

e) Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Nhà trường; chính sách học phí, hỗ trợ người học; thông qua kế hoạch tài chính trung hạn và hằng năm; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của Nhà trường. 

g) Quyết định nội dung đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Nhà trường; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý của Nhà trường theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Nhà trường. 

h) Giám sát việc thực hiện quyết định của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường và trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Nhà trường; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của Nhà trường về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng trường. 

i) Báo cáo Giám đốc ĐHĐN về các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của Nhà trường theo phân cấp quản lý được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 2762/QĐ-HĐĐH ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng ĐHĐN. 

k) Định kỳ 06 tháng, hằng năm hoặc đột xuất, thực hiện báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng ĐHĐN (thông qua Thường trực Hội đồng) về kết quả hoạt động của Hội đồng trường, của Hiệu trưởng; báo cáo Hội đồng Đại học Đà Nẵng về các nghị quyết đã thông qua. 

l) Triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến hoạt động của Hội đồng trường trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng ĐHĐN. 

m) Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin và tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng ĐHĐN. 

n) Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong Nhà trường.