K. XD Thủy lợi & Thủy điện

Đội ngũ cán bộ

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA XÂY DỰNG THỦY LỢI - THỦY ĐIỆN - Điện thoại: 0236.3841.296 - Email: k.xdtl@dut.udn.vn

1

NGUYỄN CHÍ CÔNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.150.703
Email: nccong@dut.udn.vn

 

2

VÕ NGỌC DƯƠNG
PGS. TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.700.100
Email: vnduong@dut.udn.vn

 

3

VŨ HUY CÔNG
TS, Giảng viên chính
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.248.168
Email: vhcong@dut.udn.vn

 

4

HỒ ANH DUNG
CN
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0932.442.766
Email: hadung911@gmail.com

 

BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT THỦY LỢI

1

NGUYỄN THẾ HÙNG
GS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ sở kỹ thuật thủy lợi
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.516
Điện thoại DĐ: 0905.233.440
Email: ngthung@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN QUANG BÌNH
ThS
Phụ trách PTN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0902.923.326
Email: nqbinh@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN NGỌC HẬU
NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0967.117.391
Email: haudn2005@gmail.com

 

4

LÊ HÙNG
TS
Phụ trách PTN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.077.765
Email: lehung@dut.udn.vn

 

5

PHẠM THÀNH HƯNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.027.206
Email: pthung@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN TRƯỜNG HUY
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0775.519.951
Email: nthuy@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN HOÀNG LÂM
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0943.611.571
Email: nhlam@dut.udn.vn

 

8

TÔ THUÝ NGA
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.586.568
Email:  ttnga@dut.udn.vn 

 

9

VÕ NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ:  0913.047.729
Email:  nvdphuoc@dut.udn.vn

 

10

ĐOÀN THUỴ KIM PHƯƠNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.288.642
Email: kimphuongdhbk@gmail.com

 

11

LÊ VĂN THẢO
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0987.659.437
Email: lvthao@dut.udn.vn

 

12

VŨ THỊ TÍNH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0984.739.099
Email: vttinh@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CÔNG TRÌNH THỦY

1

NGUYỄN VĂN HƯỚNG
PGS. TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công trình thủy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.698.831
Email: nvhuong@dut.udn.vn

 

2

ĐỖ THỊ KIM ANH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0933.720.599
Email: dtkanh@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN CHÍ CÔNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.150.703
Email: nccong@dut.udn.vn

 

4

VŨ HUY CÔNG
TS, Giảng viên chính
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.248.168
Email: vhcong@dut.udn.vn

 

5

NGÔ VĂN DŨNG
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3640.696
Điện thoại DĐ: 0978.985.418
Email: ngodungbkdn@gmail.com

 

6

VÕ NGỌC DƯƠNG
PGS. TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.700.100
Email: vnduong@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN THANH HẢI
TS, Giảng viên
Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.800.555
Email: nthai@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN THANH HẢO
NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.857.677
Email: nthao@dut.udn.vn

 

9

LÊ VĂN HỢI
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.83
Điện thoại DĐ: 0914.017.885
Email: lvhoibk@gmail.com

 

10

ĐOÀN VIẾT LONG
NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.444.122
Email: dvlong@dut.udn.vn

 

11

NGUYỄN CÔNG LUYẾN
NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.072.227
Email: ncluyen@ud.edu.vn

 

12

PHẠM LÝ TRIỀU
ThS
Phụ trách PTN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.765.001
Email: plytrieu.bkdn@gmail.com

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (XDTL)

1

PHAN HỒNG SÁNG
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3863.664
Điện thoại DĐ: 0914.127.357
Email: phsangbk@gmail.com

 

THỈNH GIẢNG (XDTL)

1

NGUYỄN BẢN
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3897.75
Điện thoại DĐ: 0905.045.550

 

2

VÕ QUANG BẰNG
Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3835.561
Điện thoại DĐ: 0913.412.242

 

3

ĐẶNG VĂN PHÒNG
Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3618.398
Điện thoại DĐ: 0914.000.373

 

4

NGUYỄN ĐĂNG THẠCH
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3475.236
Điện thoại DĐ: 0836.018.165
Email: ndthachdhbk@gmail.com

 

5

NGUYỄN ĐÌNH XÂN
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3824.563
Điện thoại DĐ: 0903.582.428
Email: ndinhxan@gmail.com