K. XD Thủy lợi & Thủy điện

Danh mục bài báo trong nước

TT

Tên tạp chí/ hội thảo /đề tài/ tên sách….

Phân loại

Năm

Tên tất cả các tác giả

Chỉ số

Năm 2018

1

Đánh giá khả năng xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê dựa vào những tiêu chuẩn cỡ hạt

Tạp chí TN

2018

Le V.T., Vu. H.C

Tạp chí Khoa học Thủy lợi và môi trường

2

Nghiên cứu cơ chế di chuyển của dòng chảy phía sau hình trụ tròn

Tạp chí TN

2018

Vũ huy Công

Tạp chí Khoa học Thủy lợi và môi trường

3

Đánh giá khả năng xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê dựa vào những tiêu chuẩn cỡ hạt

Tạp chí TN

2018

Lê Văn Thảo, Vũ Huy Công

Tạp chí Khoa học Thủy lợi và môi trường

4

Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn Taylor – Galerkin giải bài toán dòng chảy một chiều có sự xáo trộn ở đáy lòng dẫn

Tạp chí TN

2018

Huỳnh Phúc Hậu, Nguyễn Văn Tươi, Nguyễn Thế Hùng

Tạp chí Giao thông Vận tải, số 59, 78-82

5

So sánh sơ đồ số trong tính toán dòng chảy qua hệ thống kè mỏ hàn

Kỷ Yếu TN

2018

Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học toàn quốc lần thứ 10

6

Thực trạng ứng dụng và giải pháp nâng cao chất lượng bê tông tự lèn cho công trình thủy tại khu vực miền Trung

Tạp chí TN

2018

Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Văn Chín

Tạp Chí Xây dựng, Số 05/2018, trang: 75-79

7

Đánh giá tải lượng bùn cát về các hồ chứa lớn ở thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn bằng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT

Tạp chí TN

2018

Nguyễn Quang Bình

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: ISSN 1859 – 3941, Số 60 (3/2018). Trang: 58 – 66

8

Xây dựng bản đồ diễn biến đường bờ bằng công nghệ ảnh viễn thám. Áp dụng cho vịnh Đà Nẵng

Tạp chí TN

2018

Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531, Số 3(124).2018. Trang: 1 – 5

9

So sánh sơ đồ số trong tính toán dòng chảy qua hệ thống kè mỏ hàn

Kỷ Yếu TN

2018

Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học toàn quốc lần thứ 10

10

Xây dựng bản đồ diễn biến đường bờ bằng công nghệ ảnh viễn thám. Áp dụng cho vịnh Đà Nẵng

Tạp chí TN

2018

Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531, Số 3(124).2018. Trang: 1 – 5

11

Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Định Bình

Kỷ yếu TN

2018

Đoàn Viết Long, Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

12

Áp dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng vỡ đập hệ thống hồ chứa Đăk Yên và IA Bang Thượng

Kỷ yếu TN

2018

Lê Hùng, Đoàn Viết Long, Nguyễn Đức Huy

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

13

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong tương lai đến chế độ dòng chảy năm tại trạm Thành MỸ

Kỷ Yếu TN

2018

Tô Thúy Nga

Tuyển tập hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 20

14

Đánh giá sự thay đổi dòng chảy năm tại Thành Mỹ khi xét đến sự ảnh hưởng của vận hành thủy điện Đakmi4

Kỷ Yếu TN

2018

Tô Thúy Nga

Tuyển tập hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 20

15

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY ĐẾN HỆ THỐNG LƯU VỰC SÔNG BA

Kỷ Yếu TN

2018

Cao Đình Huy, Lê Hùng, Hà Văn Khối

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

16

ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI DÒNG CHẢY TRÊN LƯU VỰC SÔNG BA KHI XÉT ĐẾN TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Kỷ Yếu TN

2018

Nguyễn Thị Hằng Ni, Cao Đình Huy, Lê Hùng, Nguyễn Thị Hồng Sen, Trà Minh Quang

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

17

Áp dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng vỡ đập hệ thống hồ chứa Đăk Yên và IA Bang Thượng

Kỷ Yếu TN

2018

Lê Hùng, Đoàn Viết Long, Nguyễn Đức Huy

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

18

Nghiên cứu đánh giá cân bằng nước hệ thống sông Ba khi các hồ chứa vận hành

Kỷ Yếu TN

2018

Trà Minh Quang, Nguyễn Thị Hồng Sen, Cao Đình Huy, Lê Hùng, Nguyễn Thị Hằng Ni

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

19

Study on drag coefficient of random array of cylinders

Kỷ yếu TN

2018

Vũ Huy Công, Phạm Lý Triều

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Năm 2017

1

Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam

Kỷ Yếu TN

2017

Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Ngọc Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Lê Hoàng Dung

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

2

Xây dựng bản đồ mưa ngày lớn nhất cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Kỷ Yếu TN

2017

Nguyễn Chí Công; Nguyễn Vĩnh Long

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

3

Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam

Kỷ Yếu TN

2017

Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Ngọc Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Lê Hoàng Dung

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

4

Phương pháp phân cụm trong phân tích tần suất mưa vùng, áp dụng cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

Kỷ Yếu TN

2017

Nguyễn Chí Công; Nguyễn Vĩnh Long

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

5

Ứng dụng dữ liệu mây vệ tinh trong dự báo sớm ngập lụt cho hạ lưu lưu vực sông Gianh tỉnh Quảng Bình

Tạp chí TN

2017

Nguyễn Chí Công; Nguyễn Vĩnh Long

Tạp chí Khoa học & Công nghệ-Đại học Đà Nẵng

6

Khai thác dữ liệu vệ tinh Jacson-2 để quan trắc mực nước hồ chứa nước Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam

Tạp chí TN

2017

Phạm Thành Hưng và Nguyễn Chí Công

Tạp chí Khoa học & Công nghệ-Đại học Đà Nẵng

7

Study on drag coefficient of random array of cylinders

Kỷ Yếu TN

2017

Vũ Huy Công, Phạm Lý Triều

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

8

Nghiên cứu cấu trúc dòng chảy xung quanh hai hình trụ tròn sử dụng Lagrangian Coherent structure

Kỷ Yếu TN

2017

Vũ Huy Công,

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

9

Nghiên cứu cấu trúc dòng chảy xung quanh một hình trụ tròn sử dụng Lagrangian Coherent structure

Tạp chí TN

2017

Vũ Huy Công

Tạp chí Khoa học Thủy lợi và môi trường

10

Nghiên cứu đặc điểm của dòng chảy xung quanh hình trụ tròn

Tạp chí TN

2017

Vũ Huy Công

Tạp chí Khoa học Thủy lợi và môi trường

11

Quan trặc mực nước hồ chứa Phú Ninh bằng vệ tinh đo cao Jason-2

Kỷ Yếu TN

2017

Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Nguyễn Đức Phước, Lưu Duy Vũ và Nguyễn Lê Hoàng Dung

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

12

Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam

Kỷ Yếu TN

2017

Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Ngọc Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy và Nguyễn Lê Hoàng Dung

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

13

Khai thác dữ liệu vệ tinh Jason-2 để quan trắc mực nước hồ chứa nước Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Tạp chí TN

2017

Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công

Tạp chí khoa học và công nghệ – Đại học Đà Nẵng

14

Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn Taylor – Galerkin giải bài toán dòng chảy hở một chiều không ổn định có sự xáo trộn ở đáy lòng dẫn

Kỷ Yếu TN

2017

Huỳnh Phúc Hậu, Nguyễn Thế Hùng

Tuyển tập hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 10

15

Ảnh hưởng của sơ đồ số trong thể hiện dòng chảy xung quanh kè

Kỷ Yếu TN

2017

Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

16

So sánh hiệu quả của TELEMAC 3D và FLOW 3D trong mô phỏng dòng chảy tràn và xung quanh kè

Kỷ Yếu TN

2017

Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thống

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

17

Giảm vi nứt trong bê tông xỉ bằng xi măng có hàm lượng alite cao

Tạp chí TN

2017

Huỳnh Phương Nam. Nguyễn Văn Hướng

Tạp Chí Xây dựng, 09-2017, trang: 202-205

18

Nghiên cứu ảnh hưởng của xi măng và chu trình xử lý nhiệt đến tấn công nội sun phát do hình thành ettringite gián đoạn

Tạp chí TN

2017

Nguyễn Văn Hướng, Huỳnh Phương Nam

Tạp Chí Xây dựng, Số 10/2017, trang: 36-39

19

Chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định sự thay đổi thể tích của chất kết dính của bê tông rất non tuổi

Tạp chí TN

2017

Nguyễn Văn Hướng

Tạp chí khoa học thủy lợi môi trường, số 58(9/2017), trang: 64-69

20

Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm để xác định sự thay đổi thể tích của chất kết dính của bê tông non tuổi

Đề tài Trường

2017

Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Thị lộc, Phạm lý Triều, Nguyễn Văn Chín

Đề tài cấp Trường, Mã số: T2017-02-89

21

Ảnh hưởng của sơ đồ số trong thể hiện dòng chảy xung quanh kè

Kỷ Yếu TN

2017

Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

22

So sánh hiệu quả của TELEMAC 3D và FLOW 3D trong mô phỏng dòng chảy tràn và xung quanh kè

Kỷ Yếu TN

2017

Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thống

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

23

Đánh giá sự không chắc chắn trong sử dụng mô hình tập trung và bán phân bố nghiên cứu chế độ thủy văn lưu vực

Kỷ Yếu TN

2017

Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Lê Văn Hòa, Đoàn Tiến Đạt, Lê Chí Hiếu

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

24

Xây dựng công cụ tính toán dòng chảy lũ cho các lưu vực thiếu dữ liệu nghiên cứu ở Việt Nam (FFC-WRED)

Kỷ Yếu TN

2017

Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Thị Tường Vân

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

25

Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Định Bình

Kỷ Yếu TN

2017

Đoàn Viết Long, Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

26

Đánh giá sự không chắc chắn trong sử dụng mô hình tập trung và bán phân bố nghiên cứu chế độ thủy văn lưu vực

Kỷ Yếu TN

2017

Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Lê Văn Hòa, Đoàn Tiến Đạt, Lê Chí Hiếu

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

27

Xây dựng công cụ tính toán dòng chảy lũ cho các lưu vực thiếu dữ liệu nghiên cứu ở Việt Nam (FFC-WRED)

Kỷ Yếu TN

2017

Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Thị Tường Vân

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

28

Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Định Bình

Kỷ Yếu TN

2017

Đoàn Viết Long, Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

29

Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam

Kỷ Yếu TN

2017

Nhóm tác giả và Võ Ngọc Dương

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

30

Nghiên cứu lựa chọn mô hình thủy lực phù hợp cho bài toán mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Định Bình

Đề tài Trường

2017

Đoàn Viết Long

Đề tài NCKH và CN cấp cơ sở trường Đại học Bách khoa

31

Bài toán tối ưu công tác vận hành các nhà máy thủy điện trong hệ thống điện miền Nam Việt Nam, có xét đến tổn thất đường dây truyền tải.

Tạp chí TN

2017

Ngô Văn Dũng, Ngô Tuấn Kiệt, Vũ Hữu Hải (2017).

Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHĐN- Tạp chí số 9(118).2017- Quyển 1 trang 29; ISSN 1859-1531

32

Nghiên cứu vai trò của nhiệt điện than trong hệ thống điện Việt Nam

Tạp chí TN

2017

Ngô Văn Dũng, Lê Tất Tú, Vũ Hữu Hải (2017

Tạp chí năng lượng nhiệt số: 137-9/2017 * 25-29, ISSN 0868 -3336

33

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc vận hành các công trình thủy điện ở thượng nguồn đến việc cấp nước của nhà máy nước Cầu Đỏ trong điều kiện BĐKH, NBD
và phát triển kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng – Đề xuất các giải pháp phù hợp

 

2017

Chủ nhiệm đề tài: Lê Hùng

 

Năm 2014

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của Quốc lộ 1 tới mức độ và thời gian ngập lụt ở lưu vực sông Cu Đê bằng mô hình MIKE Flood

 

2014

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quang Bình

Kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 44

2

Đánh giá sự ảnh hưởng của các hồ chứa thủy điện trên hệ thống Vu Gia – Thu Bồn khi giao thêm nhiệm vụ phòng lũ.

 

2014

Lê Hùng, Tô Thúy Nga

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn, Hà Nội.

3

Xây dựng phần mềm phân tích tần suất dựa trên suy luận Bayesian

 

2014

Nguyễn Chí Công

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng

Năm 2013

1

Ứng dụng mô hình MIKE11 dự báo thử nghiệm xâm nhập mặn hạ lưu sông Vu Gia

 

2013

Nguyễn Thế Hùng

Khoa học & Công Nghệ của Đại học Đà Nẵng

2

Các giải pháp chống xói lở bờ biển bảo vệ tuyến kè và đường Nguyễn Tất Thành của thành phố Đà Nẵng

 

2013

Nguyễn Thế Hùng

Khoa học & Công Nghệ của Đại học Đà Nẵng

3

Áp dụng phần mềm RIVER_2D tính xói cho cầu Nguyễn Tri Phương.

 

2013

Nguyễn Thế Hùng

Khoa học & Công Nghệ của Đại học Đà Nẵng

4

Mô phỏng số tương tác giữa đập và hồ chứa dưới tác dụng của tải trọng động đất

 

2013

Nguyễn Thế Hùng

Tuyển tập Công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9 (12/2012)

5

Một phương pháp tiếp cận bài toán vận hành hồ chứa phòng lũ theo thời gian thực trên sông Vu Gia – Thu Bồn thời ký mùa lũ.

 

2013

Nguyễn Thế Hùng

Tạp chí Thủy Lợi & Môi Trường, Trường Đại học Thủy Lợi,  số 42(9), 2013, pp33-39.

6

Làm thế nào để có được các nhà cơ học giỏi,

 

2013

Nguyễn Thế Hùng

Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về giảng dạy các môn cơ học, Tp HCM 11/2013, pp 20-23.

7

Ảnh hưởng của Quốc Lộ 1 tới ngập lụt hạ lưu sông Cu Đê

 

2013

Nguyễn Thế Hùng

Kỷ yếu Hội thảo Câu lạc bộ các trường Đại học kỷ thuật, lần thứ 44, năm 2014, Đà Nẵng 4/2014, pp263-272.

8

Nghiên cứu thoát lũ nhanh vùng hạ lưu sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2013

Nguyễn Thế Hùng

Tuyển tập Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc, Quảng Bình 25-27/7/2013, pp. 328-336.

9

Ứng dụng mô hình HIVEL2D nghiên cứu các thông số động học của nước nhảy.

 

2013

Nguyễn Thế Hùng

Tuyển tập Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc, Quảng Bình 25-27/7/2013, pp. 321-327.

10

Định lượng sản phẩm hyđrat của xi măng bằng phương pháp nhiệt – trọng lương

 

2013

Nguyễn Văn Hướng

Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng; 73-78/ số 62

11

Áp dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng hệ thống hồ chứa thủy điện trên lưu vực Vu Gia – Thu Bồn

 

2013

Lê Hùng, Tô Thúy Nga

Tạp chí Thủy lợi và môi trường –Đại học Thủy lợi Hà Nội

12

Ứng dụng mô hình MIKE Flood mô phỏng ngập lụt thành phố Đà Nẵng có xét đến kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng

 

2013

Tô Thúy Nga, Lê Hùng, Nguyễn Dương Quang Chánh

Kỹ yếu Báo cạo Hội thảo Biến Đổi khí hậu khu vực Miền Trung và Tây nguyên – Thực trạng và giải pháp ứng phó

13

Ảnh hưởng xả lũ của các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn đến ngập lụt hạ lưu Quảng Nam – Đà Nẵng

 

2013

Tô Thúy Nga, Lê Hùng

Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc 2012.

14

Đánh giá ảnh hưởng của việc trả nước mùa kiệt về sông Vu Gia đến sản lượng điện của Hồ Đakmi 4A

 

2013

Lê Hùng, Tô Thúy Nga

Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc 2012.

15

Đề xuất phương pháp xây dựng biểu đồ điều phối tối ưu hồ chứa thủy điện và giải pháp áp dụng vào trong vận hành thực tế.

 

2013

Tô Thúy Nga, Lê Hùng

Kỳ yếu lễ tổng kết 20 năm thành lập quỹ VIFOTEC (1992-2012)

Năm 2012

1

Phương pháp xây dựng qui trình vận hành hồ chứa điều tiết tối ưu và giải pháp áp dụng vào trong vận hành thực tế

 

2012

Nguyễn Thế Hùng

Tuyển tập Công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2011, trang 203-211, Hà Nội 2012

2

Ô nhiễm trong nước ngầm gây ra do bãi rác Khánh Sơn

 

2012

Nguyễn Thế Hùng

Tuyển tập Công trình Hội nghị Cơ học Thủy khia toàn quốc năm 2011, trang 223-232, Hà Nội 2012

3

Khảo sát, phân tích đánh giá hư hỏng các công trình kè chống sạt lở bờ sông thuộc hệ thống sông Hương, sông Bồ và sông Bạch Yến tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2012

Nguyễn Đăng Thạch, Ngô Văn Dũng, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Trường Huy, Đoàn Viết Long, Nguyễn Hoàng Lâm

Tạp chí hội nghị CHTK toàn quốc; Số: 693-2012/CXB/02-14/KHTNCN; 447-455

4

Nghiên cứu nguyên nhân gây xói lở 5 mỏ hàn xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2012

Hồ Văn Hoàn, Nguyễn Hoàng Đạt, Nguyễn Trường Huy

Tạp chí SV NCKH – Đại học Đà Nẵng, số 10th

5

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong thống kê ngập lụt hạ lưu lưu vực Cu Đê – TP Đà Nẵng

 

2012

Lê Xuân Cường, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Phạm Thành Hưng

Kỷ yếu hội nghị GIS toàn quốc 2012, tr.220-227

6

Xây dựng biểu đồ điều phối hồ chứa thủy điện

 

2012

Tô Thúy Nga, Lê Hùng

Tuyển tập Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc

7

Phương pháp xây dựng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa tối ưu và giải pháp áp dụng vào vận hành thực tế

 

2012

Lê Hùng Tô Thúy Nga

Tuyển tập hội Nghị cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2011

8

Ảnh hưởng xả lũ của hồ chứa thủy điện A Vương đến ngập lụt hạ lưu Vu Gia – Thu Bồn

 

2012

Tô Thúy Nga, Lê Hùng

Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường –Đại học thủy lợi Hà Nội

9

Một số cải tiến trong phân tích tần suất lũ vùng

 

2012

Nguyễn Chí Công

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 6(55)

10

Nhận thức và sự thực hành thích ứng biến đổi khí hậu của cộng đồng ngư dân đầm phá Tam Giang- Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2012

Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Minh Kỳ

Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng

11

Phát triển nhóm nghiên cứu giảng dạy trong quá trình thực hiện chương trình TRIG

 

2012

Nguyễn Thế Hùng

Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng

12

Nghiên cứu lập chương trình tính toán công tác dẫn dòng thi công qua lòng sông thu hẹp, khi thi công các công trình thủy lợi thủy điện trên sông

 

2012

Ngô Văn Dũng, Nguyễn Văn Hoàng

Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng

13

Công tác dẫn dòng thi công và lập chương trình tính toán trong dẫn dòng nhiều đợt

 

2012

Ngô Văn Dũng, Nguyễn Văn Hoàng

Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng

14

Áp dụng mô hình Nam tính toán dòng chảy lũ trên lưu vực trạm thủy văn Nông Sơn

 

2012

Tô Thúy Nga

Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng