K. XD Thủy lợi & Thủy điện

Danh sách giáo viên chủ nhiệm

Năm học 2018-2019

STT

Họ và tên

Lớp chủ nhiệm

Số điện thoại

E-mail

1

Vũ Huy Công

18THXD

0914.248.168

vhcongtltd@yahoo.com.vn

2

Nguyễn Thanh Hải

19THXD

0905.800.555

thanhhai.x2@gmail.com

3

Võ Ngọc Dương

15X2, 15THXD

0905.700.100

duong.tltd.bk@gmail.com

4

Đoàn Viết Long

16X2, 16THXD

0983.444.122

vietlong04bk@gmail.com

5

Võ Nguyễn Đức Phước

18X2, 17THXD

0931.047.729

ducphuoc.fwre@gmail.com

6

Lê Văn Thảo

17X2

0987.659.437

quangngaibk@gmail.com