K. XD Thủy lợi & Thủy điện

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA XÂY DỰNG THỦY LỢI – THỦY ĐIỆN
NHIỆM KỲ 2014-2019

BÍ THƯ CHI BỘ
TRƯỞNG KHOA

PGS. TS. GVCC. Nguyễn Chí Công
Phone: 0905150703
E-mail: chicongbkdn@gmail.com

PHÓ TRƯỞNG KHOA
PGS. TS. GVC. VÕ NGỌC DƯƠNG
Phone: 0905 700100
E-mail: vo.ngoc.duong@dut.udn.vn

BỘ MÔN CSKT THỦY LỢI
Trưởng Bộ môn
TS. GVC. LÊ VĂN THẢO
Điện thoại: 0987.659.437
Email: lvthao@dut.udn.vn

BỘ MÔN CÔNG TRÌNH THỦY
Trưởng Bộ môn
PGS. TS. GVC. NGUYỄN VĂN HƯỚNG
Điện thoại : 0902 789 037
Email : huongtltdud@yahoo.com

THƯ KÝ
CN. HỒ ANH DUNG

Điện thoại: 0932 442 766
Email: hadung911@gmail.com

GIÁO VỤ KHOA
TS. GVC. VŨ HUY CÔNG
Điện thoại: 0914 248 168
Email: vhcongtltd@yahoo.com.vn

CÔNG ĐOÀN KHOA
Chủ tịch
TS. GVC. LÊ VĂN THẢO

Điện thoại: 0987.659.437
Email: lvthao@dut.udn.vn

ĐOÀN THANH NIÊN
Bí thư
ThS. VÕ NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC

Điện thoại: 0913.047.729
Email: nvdphuoc@dut.udn.vn


CÁC THÔNG TIN KHÁC