K. XD Thủy lợi & Thủy điện

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA XÂY DỰNG THỦY LỢI – THỦY ĐIỆN
NHIỆM KỲ 2014-2019

BÍ THƯ CHI BỘ
TRƯỞNG KHOA

GV.TS. Nguyễn Chí Công
Phone: 0905150703
E-mail: chicongbkdn@gmail.com

PHÓ TRƯỞNG KHOA
GV. TS. VÕ NGỌC DƯƠNG
Phone: 0905 700100
E-mail: vo.ngoc.duong@dut.udn.vn

BỘ MÔN CSKT THỦY LỢI
Trưởng Bộ môn
GS. TS. NGUYỄN THẾ HÙNG
Điện thoại : 0905 233 440
Email :profhungthenguyen@gmail.com

BỘ MÔN CÔNG TRÌNH THỦY
Trưởng Bộ môn
GV. TS. NGUYỄN VĂN HƯỚNG
Điện thoại : 0902 789 037
Email : huongtltdud@yahoo.com

THƯ KÝ
CN. HỒ ANH DUNG

Điện thoại: 0932 442 766
Email: hadung911@gmail.com

GIÁO VỤ KHOA
GV. TS. VŨ HUY CÔNG
Điện thoại: 0914 248 168
Email: vhcongtltd@yahoo.com.vn

CÔNG ĐOÀN KHOA
Chủ tịch
GV. TS. LÊ VĂN THẢO

Điện thoại: 0987.659.437
Email: lvthao@dut.udn.vn

ĐOÀN THANH NIÊN
Bí thư
KS. PHẠM LÝ TRIỀU

Điện thoại: 0905.765.001
Email: pltrieu@dut.udn.vn


CÁC THÔNG TIN KHÁC