K. XD Thủy lợi & Thủy điện

Lịch sử phát triển

Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện tiền thân là một ngành của Khoa Xây dựng, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, được thành lập từ năm 1976 với một số ít cán bộ giảng dạy và công nhân viên cùng lớp sinh viên đầu tiên 76X2. Đến năm 1996 cùng với sự lớn mạnh của Nhà trường, khoa Xây dựng được tách thành 3 khoa, ngành Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện chính thức trở thành khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện , trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

- 1976: Thành lập Bộ môn Thủy lợi – Thủy điện.

- 1976: Chiêu sinh khóa đầu tiên ngành Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện.

- 1995: Ðào tạo Cao học ngành Thủy lợi.

- 1996: Thành lập khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện.

- 2001: Ðào tạo sau đại học bậc Tiến sĩ gồm 2 ngành:

  + Phát triển nguồn nước

  + Chỉnh trị sông và bờ biển.

- Ðào tạo bậc đại học ngành Kinh tế Xây dựng và QLDA.

- 2006: Kỷ niệm 30 năm thành lập.

- 2008: Đào tạo bậc Đại học ngành Tin học Xây dựng.

- Đào tạo Thạc sỹ ngành Xây dựng Công trình thủy.

- 2009: Đào tạo Thạc sỹ ngành Quản lý nguồn nước.

(liên kết đào tạo với Đại học Nice-Sophia, Cộng hòa Pháp).

- 2011: Kỷ niệm 35 năm xây dựng và trưởng thành.

- 2012: Đào tạo bậc Đại học 2 chuyên ngành:

  + Kỹ thuật tài nguyên nước

  + Kỹ thuật xây dựng

- 2016: Kỷ niệm 40 năm xây dựng và trưởng thành.


CÁC THÔNG TIN KHÁC