STT

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

WEBSITE

1

VP Đảng ủy

0511.3842.109

   

2

Ban Giám hiệu

 

   

3

VP Công đoàn

0511.3842.109

congdoan.dhbk@dut.udn.vn

http://congdoan.dut.udn.vn

4

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

0511.3841.288

doandhbk@dut.udn.vn

http://yu.dut.udn.vn

5

Phòng Tổ chức - Hành chính:

0511.3842.308

tchc.dhbk@dut.udn.vn

http://tchc.dut.udn.vn

6

Phòng Đào tạo:

0511.3842.145

dt.dhbk@dut.udn.vn

http://daotao.dut.ucn.vn

7

Phòng Công tác sinh viên:

0511.3738.268

ctsv.dhbk@dut.udn.vn

http://ctsv.dut.ucn.vn

8

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế:

0511.3841.292

khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn

http://nckh.dut.ucn.vn

9

Phòng Kế hoạch – Tài chính:

0511.3841.660

khtc.dhbk@dut.udn.vn

http://khtc.dut.udn.vn

10

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục:

0511.3737.931

dbcl.dhbk@dut.udn.vn

http://dbcl.dut.udn.vn

11

Phòng Cơ sở Vật chất:

0511.3740.719

csvc.dhbk@dut.udn.vn

http://csvc.dut.udn.vn

12

Phòng Thanh tra và Pháp chế:

0511.3740.718

ttpc.dhbk@dut.udn.vn

http://ttpc.dut.udn.vn

13

Khoa Cơ khí:

0511.3842.741

khoacokhi@dut.udn.vn

http://cokhibkdn.dut.udn.vn

14

Khoa Cơ khí giao thông:

0511.3736.945

ckgt@dut.udn.vn

http://tme.dut.udn.vn

15

Khoa Công nghệ thông tin:

0511.3736.949

cntt@dut.udn.vn

http://itf.dut.udn.vn

16

Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh:

0511.3842.366

khoacnndl@dut.udn.vn

http://khoanhietdienlanh.dut.udn.vn

17

Khoa Điện:

0511.3842.738

khoadien@dut.udn.vn

http://dien.dut.udn.vn

18

Khoa Điện tử - Viễn thông:

0511.3841.287

khaodtvt@dut.udn.vn

http://ete.dut.udn.vn

19

Khoa Hoá:

0511.3842.743

k.hoa@dut.udn.vn

http://hoa.dut.udn.vn

20

Khoa Sư phạm kỹ thuật:

0511.3841.293

k.spkt@dut.udn.vn

http://spkt.dut.udn.vn

21

Khoa Xây dựng cầu đường:

0511.3841.297

khoaxdcd@dut.udn.vn

http://cauduongbkdn.dut.udn.vn

22

Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp:

0511.3842.740

khaoxdddcn@dut.udn.vn

http://ce.dut.udn.vn

23

Khoa Kiến trúc:

0511.3841.823

kientruc@dut.udn.vn

http://kientruc.dut.udn.vn

24

Khoa Xây dựng thuỷ lợi - thuỷ điện:

0511.3841.296

k.cdtl@dut.udn.vn

http://www.wred.udn.vn

25

Khoa Môi trường:

0511.3733.590

k.moitruong@dut.udn.vn

http://moitruong.dut.udn.vn

26

Khoa Quản lý dự án:

0511.3737.869

k.qlda@dut.udn.vn

http://fpm.dut.udn.vn

27

Dự án đào tạo kỹ sư chất lượng cao:

0511.3730.751

pfeiv@dut.udn.vn

http://clc.dut.udn.vn

28

Văn phòng Chương trình tiên tiến ECE, ES:

0511.3842.114

ece.ap@dut.udn.vn

http://ece.dut.udn.vn

29

Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp

0511.3737.889

tthtsvqhdn@dut.udn.vn