DHBK

Đảng Bộ trường Đại học Bách khoa quán triệt NQTW4 đến từng cán bộ Đảng viên

24/05/2012 09:23

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, căn cứ Nghị quyết công tác tháng 5/2012 của Đảng ủy, nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”, Đảng ủy trường Đại học Bách khoa đã tổ chức Lớp học quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XI) tại Hội trường Khu F vào ngày 18 tháng 5 năm 2012 với sự tham gia đông đủ của toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ. Đây là đợt sinh hoạt quan trọng của Đảng bộ, được Đảng bộ triển khai đến toàn thể đảng viên.

 

Tại Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy Lê Kim Hùng đã quán triệt tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4. Đồng chí Bí thư đã tập trung phân tích 4 nội dung cơ bản và 4 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện: tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; Tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; Cơ chế chính sách và giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đảng ủy đã đề ra các biện pháp cơ bản và lịch trình nhằm đưa NQ TW4 vào cuộc sống: Tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ, bám sát tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Tháng 11/2012); Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; về cơ chế chính sách; về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Xây dựng qui định việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với các chức danh lãnh đạo ở Nhà trường (chính quyền, đoàn thể) (QII/2013); Xây dựng đề án qui hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy và các chức danh chủ chốt lãnh đạo trường (Tháng 9/2012); Xây dựng đề án tạo nguồn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ (QIV/2012); Rà soát các cơ chế, chính sách về tổ chức, cán bộ để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới; thực hiện cải cách hành chính trong Đảng (quí I, II/2013).

 

Sau buổi học tập quán triệt NQ tại Hội trường, Bí thư các Chi bộ tiếp tục phổ biến và hướng dẫn đảng viên Chi bộ thảo luận các vấn đề được đưa ra trong NQ.